Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 19. januára 2021 – Eurocostruzioni Srl/Regione Calabria

(vec C-31/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eurocostruzioni Srl

Žalovaný: Regione Calabria

Prejudiciálne otázky

Vyžaduje nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000 z 28. júla 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/19991 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a najmä jeho príloha, pravidlo č. 1, bod 2, odsek 2.1, pokiaľ ide o „doklady o výdavku“, aby dôkaz o platbe vykonanej konečnými príjemcami bol každopádne doložený potvrdenými prijatými faktúrami vrátane prípadu, keď financovanie bolo udelené príjemcovi na účely stavby nehnuteľnosti s vlastným materiálom, zariadeniami a pracovnou silou alebo môže existovať výnimka okrem tej, ktorá bola výslovne stanovená pre prípad, keď sa takéto doloženie nedá dodržať a sa vyžaduje predloženie dokladov rovnakej preukaznej hodnoty?

Aký sa má správne vykladať výraz ‚účtovné doklady s rovnocennou dôkaznou hodnotou'?

Konkrétne, bránia uvedené ustanovenia nariadenia vnútroštátnej a regionálnej právnej úprave a následným správnym vykonávacím opatreniam, ktoré v prípade, že financovanie bolo poskytnuté príjemcovi na účely stavby budovy s vlastným materiálom, prostriedkami a pracovnou silou, stanovujú systém kontroly výdavkov, ktoré sú predmetom financovania verejnou správou pozostávajúci z:

a)    predbežného vyčíslenia prác na základe regionálneho cenníka týkajúceho sa verejných prác a v prípade položiek, ktoré nie sú v ňom uvedené, platné trhové ceny odhadnuté projektantom,

b)    dodatočného vyúčtovania s predložením účtovných záznamov týkajúcich sa prác vrátane stavebného denníku a účtovníckeho záznamu, ktoré musia byť riadne podpísané na každej strane vedúcim prác a podnikom, príjemcom príspevku, a kontroly a správy o kontrole na základe jednotkových cien uvedených v bode a) vykonanej kolaudačnou komisiou vymenovanou príslušným regionálnym orgánom?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 1999, s. 1; Mim. vyd. 14/001, s. 31).