Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 19. januarja 2021 – Eurocostruzioni Srl/Regione Calabria

(Zadeva C-31/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eurocostruzioni Srl

Tožena stranka: Regione Calabria

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 z dne 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/19991 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov, in zlasti št. 2.1. pravila št. 1 Priloge te uredbe, ki se nanaša na Dokazilo o izdatkih, zahteva, da je treba plačila končnih upravičencev nujno dokazati s plačanimi računi, tudi če je bilo prejemniku financiranje odobreno za gradnjo nepremičnine z lastnimi materiali, sredstvi in delavci, ali je mogoče od te postaviti izjemo, ki je drugačna od te, ki je izrecno določena za primer nezmožnosti, v katerem se zahteva predložitev „računovodskih listin enakovredne dokazne vrednosti“?

2.    Kakšna je pravilna razlaga izraza „računovodske listine enakovredne dokazne vrednosti“?

3.    Ali zgoraj navedene določbe Uredbe nasprotujejo nacionalni in regionalni zakonodaji ter posledično upravnim izvedbenim ukrepom, ki v primeru, da so bila upravičencu dodeljena sredstva za gradnjo stavbe z lastnimi materiali, sredstvi in delavci, določajo sistem nadzora nad izdatki, ki jih financirajo javni organi, in sicer:

a)    predhodne količinske opredelitve del na podlagi regionalnega cenika javnih del in za postavke, ki niso zajete v njem, veljavne tržne cene, ki jih je preučil projektant.

b)    naknadno poročilo s predstavitvijo računovodskih izkazov o delih, ki zajemajo evidenco opravljenih del in računovodsko evidenco, ki jih na vsaki strani ustrezno podpišeta delovodja in upravičeno podjetje, ter preverjanje in ugotavljanje opravljenih del na podlagi cen na enoto iz točke (a) s strani inšpekcijskega odbora, ki ga imenuje pristojni regionalni organ?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL 1999, L 161, str. 1).