Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 14. janvārī iesniedza Gericht Erster Instanz Eupen (Beļģija) – IO/Valonijas reģions

(lieta C-23/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa:

Gericht Erster Instanz Eupen

Pamatlietas puses

Prasītājs: IO

Atbildētājs: Valonijas reģions

Prejudiciālie jautājumi

Vai tāds valsts tiesiskais regulējums kā tas, ko piemēro Valonijas reģions, proti, ka ārvalsts uzņēmuma transportlīdzekļa, kas ir nodots citā ES dalībvalstī, kas nav Beļģija, reģistrēta uzņēmuma (ar vai bez tiesībspējas) Beļģijā dzīvojoša izpilddirektora (vai pašnodarbinātas personas) rīcībā, lietošana bez atkārtotas reģistrācijas ir atkarīga no tā, ka šim izpilddirektoram (vai pašnodarbinātajai personai) līdzi transportlīdzeklī ir uzņēmuma (ar vai bez tiesībspējas) apliecinājums vai uzdevuma pierādījums (tas ir, apliecinājums 2001. gada 20. jūlija Karaļa dekrēta 3. panta 2. punkta 2. apakšpunkta izpratnē), ir pretrunā attiecīgajām Eiropas tiesību aktu normām un it īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. pantam (brīvība veikt uzņēmējdarbību) un 56. pantam (pakalpojumu sniegšanas brīvība)?

Vai tāds uzņēmuma transportlīdzekļa, kas ir reģistrēts ārvalstīs un kas ir nodots Beļģijā dzīvojoša sabiedrības dalībnieka un izpilddirektora rīcībā, lietošanas nosacījums, ka viņam ir jāsaņem alga vai jāgūst ienākumi no uzņēmuma, ir saderīgs ar attiecīgajām Eiropas tiesību aktu normām un it īpaši ar LESD 49. pantu (brīvība veikt uzņēmējdarbību) un 56. pantu (pakalpojumu sniegšanas brīvība)?

Vai tādu valsts tiesisko regulējumu kā Valonijas reģiona iepriekš aprakstīto un ieviesto, attaisno sabiedrības drošības vai citu aizsardzības pasākumu prasības un, vai, lai sasniegtu nosprausto mērķi, ir jāievēro valsts tiesiskais regulējums, kas tiek interpretēts tādējādi, ka tas obligāti prasa, ka līdzi ir jāņem gan uzdevuma pierādījums, gan apliecinājums par transportlīdzekļa nodošanu rīcībā, vai arī mērķis var tikt sasniegts arī citādi un ar mazāk stingriem un formāliem līdzekļiem?

____________