Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgicko) 14. januára 2021 – IO/Wallonische Region

(vec C-23/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gericht Erster Instanz Eupen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: IO

Žalovaný: Valónsky región

Prejudiciálne otázky

Je taká vnútroštátna právna úprava, ako ju uplatňuje Valónsky región, a to úprava, podľa ktorej je používanie zahraničného služobného vozidla, bez opätovnej povinnej registrácie, ktoré podnik (s právnou subjektivitou alebo bez nej) usadený v inom členskom štáte EÚ ako v Belgicku poskytne konateľovi (alebo samostatne zárobkovo činnej osobe) s bydliskom v Belgicku, podmienené tým, že tento konateľ (alebo samostatne zárobkovo činná osoba) musí mať pri sebe v dotknutom vozidle potvrdenie tohto podniku (s právnou subjektivitou alebo bez nej) alebo doklad o zákazke (to znamená potvrdenie v zmysle článku 3 § 2 bodu 2 kráľovského nariadenia z 20. júla 2001), v rozpore s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s článkom 49 (sloboda usadiť sa) a článkom 56 (voľný pohyb služieb) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)?

Je podmienka pre používanie služobného vozidla, ktoré je zaregistrované v zahraničí a poskytnuté spoločníkovi a konateľovi s bydliskom v Belgicku, podľa ktorej musia od tohto podniku poberať plat alebo príjem, zlučiteľná s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s článkom 49 (sloboda usadiť sa) a článkom 56 (voľný pohyb služieb) ZFEÚ?

Je vyššie opísaná vnútroštátna právna úprava, ako ju uplatňuje Valónsky región, odôvodnená požiadavkami verejnej bezpečnosti alebo inými ochrannými opatreniami a je dodržiavanie tejto vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá sa vykladá tak, že kogentne stanovuje, že je nutné mať pri sebe doklad o zákazke a potvrdenie o poskytnutí vozidla, nevyhnutné pre dosiahnutie sledovaného cieľa alebo je možné tento cieľ dosiahnuť aj inými menej striktnými a formalistickými prostriedkami?

____________