Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 15. januar 2021 – TM mod EJ

(Sag C-28/21)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TM

Sagsøgt: EJ

Præjudicielt spørgsmål

Skal udtrykket »hver medlemsstat træffer […] passende foranstaltninger« i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrol med forsikringspligtens overholdelse 1 fortolkes således, at det indebærer, at hver medlemsstat skal fastsætte regler i sin lovgivning for at sikre, at erstatningsansvaret for forsikringsselskaber på området for erstatningsansvar dækker alle skader forvoldt af motorkøretøjer, herunder andet tab såsom skadelidtes tab af fortjeneste?

____________

1     EFT 2009, L 263, s. 11.