Language of document :

Жалба, подадена на 6 декември 2007 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-136/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Aalst, Белгия) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаване (ОН) от 5 септември 2007 г. за понижаването на жалбоподателя в степен AD 9, стъпка 5 вследствие на дисциплинарно производство и отмяна на решенията да се отстрани от длъжност, да се започне административно разследване срещу него и да не бъде повишен в степен AD 11 през 2007 г. Искане за обезщетяване на имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени изричното решение на ОН от 5 септември 2007 г. за понижаването на жалбоподателя в степен AD 9, стъпка 5 вследствие на дисциплинарно производство, започнало на 27 септември 2006 г.,

да се отменят свързаните и последващи решения, в частност решението от 26 септември 2006 г. за отстраняване на жалбоподателя от длъжност, решението от 27 септември 2007 г. за започване на административно разследване срещу него и решението да не бъде повишен в степен AD 11 през 2007 г.

да се отмени решението от заседанието на Сметната палата от 8 март 2007 г., проведено в тесен кръг, от 1 юли 2007 г. да се поднови мандатът на г-н Michel Hervé за шест години,

да се осъди Сметната палата да заплати на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR за неимуществени вреди, понесени по време на и в резултат от дисциплинарното производство, както и за обезщетяване на имуществените вреди, съставени от разликата между заплатата, която той е получил от датата на влизане в сила на последните решения за повишение и тази, на която би имал право в случай на повишение към тази дата,

Да се осъди Сметната палата да заплати разноските.

____________