Language of document :

Beroep ingesteld op 6 december 2007 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-136/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Aalst, België) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring, enerzijds, van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 5 september 2007 om verzoeker na een tuchtprocedure terug te zetten in rang AD 9, salaristrap 5, en, anderzijds, van de besluiten om verzoeker te schorsen, een administratief onderzoek tegen hem in te stellen en hem in 2007 niet naar rang AD 11 te bevorderen. Verzoek om vergoeding van de morele en materiële schade

Conclusies

nietig te verklaren het uitdrukkelijke besluit van het TABG van 5 september 2007 om verzoeker na de op 27 september 2006 ingeleide tuchtprocedure terug te zetten in rang AD 9, salaristrap 5;

nietig te verklaren de daarmee verband houdende en daaropvolgende besluiten, met name dat van 26 september 2006 tot schorsing van verzoeker, dat van 27 september 2007 tot instelling van een administratief onderzoek tegen hem en het besluit om hem in 2007 niet naar rang AD 11 te bevorderen;

nietig te verklaren het besluit van de besloten vergadering van de Rekenkamer van 8 maart 2007 om op 1 juli 2007 het mandaat van Michel Hervé voor zes jaar te verlengen;

de Rekenkamer te veroordelen tot betaling aan verzoeker van 10 000 EUR ter vergoeding van de morele schade die hij tijdens en na de tuchtprocedure heeft geleden en van de materiële schade bestaande uit het verschil tussen de salarissen die hij heeft ontvangen sinds de datum waarop de laatste bevorderingsbesluiten zijn ingegaan en die waarop hij bij bevordering op die datum aanspraak zou hebben gehad;

de Rekenkamer te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________