Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2007 г. - Sergio и др./Комисия

(Дело F-137/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giovanni Sergio (Брюксел, Белгия) и други, (представител: M. Lucas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на "Меморандум за разбирателство между Синдикалните и професионалните съюзи и сдружения на служителите (СПССС) и Генерална дирекция "Персонал и администрация (ГД ADMIN)", както и на решенията на органа по назначаването (ОН), потвърдени с протокола от 19 декември 2006 г., и на решението от 14 ноември 2006 г. - Искане за обезщетение под формата на едно символично евро.

Искания на жалбоподателя

да се отмени "Меморандум за разбирателство между Синдикалните и професионалните съюзи и сдружения на служителите (СПССС) и ГД ADMIN относно отпускането на средства за представителство на персонала за 2006 г.", изпратен на секретаря на Alliance, както и на председателите на Union Syndicale Fédérale (USF) и на Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) с паметна записка от 19 декември 2006 г. на генералния директор на Генерална дирекция "Персонал и администрация",

да се отменят индивидуалните решения за освобождаване от длъжност, приети в полза на представителите на "Alliance" и/или на "FFPE" въз основа на този протокол или на изчислението от 26 май 2006 г. на представителността на СПССС въз основа на резултатите от изборите от м. май 2006 г. на местната секция в Брюксел и потвърдени с протокола от 19 декември 2006 г.,

да се отмени решението от 14 ноември 2006 г. на генералния директор на ГД "Персонал и администрация", с което се прекратява командировката на половин работен ден на г-н Marquez-Garcia и той се възстановява на работа на пълно работно време в своя отдел,

да се осъди Комисията да плати на всеки от жалбоподателите по едно символично евро като обезщетение за неимуществените и политическите им вреди, като представители на Union Syndicale, и за неимуществените им вреди и вредите, причинени на кариерата им, като длъжностни лица или служители,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________