Language of document :

Жалба, подадена на 30 октомври 2007 г. - Smadja / Комисия

(Дело F-135/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniele Smadja (New Delhi, Индия) (представител: E. Boigelot, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията за назначаването на жалбоподателя като длъжностно лице, първоначално класирано в степен A*15, стъпка 4, тъй като при повторното му назначаване на поста Директор на Дирекция "Външни отношения.B", след като е отменено първото му назначаване, с посоченото решение жалбоподателят се класира в степен A*15, стъпка 1. Искане за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени актът за назначаването на жалбоподателя от 21 декември 2006 г. в частта, отнасяща се до класирането му в качеството на директор в степен A*15, стъпка 1, и до определянето на неговата степен по старшинство към 1 ноември 2005 г. в резултат на повторното му назначаване на 15 ноември 2005 г. на поста Директор на Дирекция "Многостранни отношения и права на човека", като повторното назначаване е направено вследствие на отмяната на първото му назначаване на същия пост с Решение на Първоинстанционния съд от 29 септември 2005 г. по делото Napoli Buzzanca /Комисия, T-218/02;

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за имуществени и неимуществени вреди и за накърняване на служебното развитие на жалбоподателя на стойност от 25 000 EUR;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________