Language of document :

Talan väckt den 21 juni 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-58/13)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Mansullo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada han vållats på grund av att hans rätt till privatliv kränkts genom att kommissionen sände en skrivelse rörande sökandens situation till en advokat som inte var hans ombud.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara avslaget, oavsett dess form, på begäran av den 9 mars 2012 som sökanden sänt till kommissionen och som denna har mottagit,

ogiltigförklara promemorian av den 28 juni 2012,

ogiltigförklara avslaget, oavsett dess form, på klagomålet av den 26 september 2013, som riktats mot beslutet att avslå begäran av den 9 mars 2012 som sökanden sänt till kommissionen och som denna har mottagit,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara promemorian av den 1 februari 2013,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett belopp på 10 000 euro jämte ränta med 10 procent per år från den 9 mars 2012 till dess betalning sker,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.