Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 9 април 2014 г. — Rouffaud/SEAE

(Дело F-59/13)1

(Публична служба — Договорно нает служител със спомагателни функции — Преобразуване на договор — Досъдебна процедура — Правило за съответствие — Промяна на основанието на исканията в жалбата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Thierry Rouffaud (Иксел, Белгия) (представители: първоначално A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi и D. Abreu Caldas, avocats, впоследствие S. Orlandi и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt и M. Silva)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя последователните срочни договори, по които е наеман, да бъдат преобразувани в договор за неопределено време и прослуженото време в качеството му на договорно нает служител със спомагателни функции да бъда признато за служебен стаж като договорно нает служителДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Rouffaud понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската служба за външна дейност.