Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Rouffaud/EĀDD

(lieta F-59/13) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Līguma pārkvalificēšana– Pirmstiesas procedūra – Savstarpējas atbilstības prasība– Apstrīdēšanas pamatu iemeslu grozīšana

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thierry Rouffaud (Ixelles, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi un D. Abreu Caldas, avocats, vēlāk S. Orlandi un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji – S. Marquardt un M. Silva)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja pieteikums viņa secīgos darba līgumus uz noteiktu laiku pārkvalificēt kā līgumu uz nenoteiktu laiku un viņa nodarbinātības laika posmu līgumdarbinieka palīguzdevumiem statusā atzīt par nostrādāto laiku līgumdarbinieka statusāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;T. Rouffaud sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Ārējās darbības dienesta tiesāšanās izdevumus.