Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 9 april 2014 – Rouffaud / EDEO

(Zaak F-59/13)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant voor hulptaken – Herkwalificatie van overeenkomst – Precontentieuze procedure – Regel van overeenstemming – Wijziging van de grond van de geformuleerde klachten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thierry Rouffaud (Elsene, Brussel) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi en D. Abreu Caldas, advocaten, vervolgens S. Orlandi en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt en M. Silva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot herkwalificatie van zijn opeenvolgende aanstellingsovereenkomsten voor bepaalde tijd als overeenkomst voor onbepaalde tijd en tot erkenning van de periode als arbeidscontractant voor hulptaken als dienstperiode als arbeidscontractant

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Rouffaud draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Dienst voor extern optreden.

____________

____________

1     PB C 233 van 10.8.2013, blz. 14.