Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

9. aprill 2014

Kohtuasi F‑59/13

Thierry Rouffaud

versus

Euroopa Välisteenistus

Avalik teenistus – Lepinguline abiteenistuja – Lepingu ümberkvalifitseerimine – Kohtueelne menetlus – Vastavuse põhimõte – Vaidlustamise aluste aluse muutmine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega T. Rouffaud palub eelkõige tühistada Euroopa Välisteenistuse 6. augusti 2012. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata taotlus, et tema lepingulise abiteenistujana töötatud ajavahemik tunnistataks lepingulise töötajana teenistuses oldud ajavahemikuks ja et need järjestikused tähtajalised teenistuslepingud kvalifitseeritaks ümber tähtajatuks lepinguks.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta T .Rouffaudʼ kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Välisteenistuse kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Eelnev halduskaebus – Kaebuse ja hagi vastavus – Eseme ja aluse samasus – Sarnane ülevaade väidetest ning faktilistest ja õiguslikest argumentidest, millest ilmneb ametniku eesmärgi muudatus – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 1 ja artikli 91 lõige 2)

Eelneva halduskaebuse ja hagi vahelise vastavuse reegel tuleneb personalieeskirjade artikli 91 lõikest 2. Nimetatud reeglit õigustab kohtueelse menetluse enda eesmärk, milleks on võimaldada ametniku ja administratsiooni vahel tekkinud erimeelsuste lahendamist kompromissiga. See reegel tähendab eelkõige – välja arvatud vastuvõetamatuse vastuväited ja asja läbivaatamist takistavad väited ‑, et kohtule esitatavad nõuded peavad sisaldama ainult vaidlustamise aluseid, mis tuginevad kaebuses esitatud vaidlustamise alustega samale alusele, kuigi tuleb täpsustada, et neid vaidlustamise aluseid võib liidu kohtus edasi arendada väidete ja argumentidega, mida kaebuses tingimata ei esitatud, kuid mis on sellega vahetult seotud.

Kui hagiavalduses esitatud väited on sarnased kaebuses sisalduvate argumentidega, siis ei saa neid pidada nendega vahetult seotuks, kuna toodud erinevused väljendavad põhiliselt ametniku eesmärgi muutust.

Pealegi võib ametniku seisukoha muudatus tema kaebuses samuti viia selle ümberkvalifitseerimiseni uueks taotluseks personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses. Siiski tuleks sellisel juhul, kui teine taotlus on rahuldamata jäetud, esitada hagile eelnev uus kaebus.

(vt punktid 12, 15 ja 16)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: 25. oktoober 2013, kohtuasi T‑476/11 P: komisjon vs. Moschonaki (punkt 73 ja seal viidatud kohtupraktika).