Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 11. aprīļa spriedums – Rouffaud/EĀDD

(lieta F-59/13 RENV) 1

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – EĀDD personāls – Līgumdarbinieks – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma pārkvalificēšana par līgumdarbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku – Atteikums

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thierry Rouffaud (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – J.-N. Louis un N. de Montigny, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji – S. Marquardt un M. Silva)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru tiek noraidīts prasītāja lūgums viņa secīgos darba līgumus uz noteiktu laiku pārkvalificēt par līgumu uz nenoteiktu laiku, un atzīt viņa nostrādāto laikposmu līgumdarbinieka palīguzdevumiem statusā kā dienesta periodu, kas nostrādāts līgumdarbinieka statusā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus lietās F-59/13 un F-59/13 RENV;

Eiropas Ārējās darbības dienests sedz savus un atlīdzina Thierry Rouffaud tiesāšanās izdevumus lietā T-457/14 P.

____________

1      OV C 233, 10.8.2013., 14. lpp. (sākotnējā lieta F-59/13)