Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

11 päivänä huhtikuuta 2016

Asia F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

vastaan

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Henkilöstö – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – EUH:n henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Ylimääräinen sopimussuhteinen toimihenkilö – Ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksen luokitteleminen uudelleen toistaiseksi voimassaolevaksi sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimukseksi – Kieltäytyminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Thierry Rouffaud vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 6.8.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa siitä, että työssäolojakso, jonka hän suoritti ylimääräisenä sopimussuhteisena toimihenkilönä, katsottaisiin sopimussuhteisena toimihenkilönä suoritetuksi työssäolojaksoksi, ja siitä, että hänen peräkkäiset määräaikaiset työsopimuksensa luokiteltaisiin uudelleen yhdeksi toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-59/13 ja F-59/13 RENV. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa T-457/14 P, ja se velvoitetaan korvaamaan Thierry Rouffaud’n oikeudenkäyntikulut asiassa T-457/14 P.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Ylimääräiset toimihenkilöt – Ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusta ei voida luokitella uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a ja 3 b artikla)

2.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Sellaisten tehtävien arviointi, jotka voivat kuulua eri tehtäväryhmiin – Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen harkintavalta

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Ylimääräiset toimihenkilöt – Ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön määräaikaisen työsopimuksen luokitteleminen uudelleen sopimussuhteisen toimihenkilön toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi – Edellytykset – Uusiminen – Käsite

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla)

1.      Sopimussuhteisen toimihenkilön oikeus siihen, että hänen määräaikainen työsopimuksensa muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi on seurausta siitä, että hänet otetaan palvelukseen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettuna sopimussuhteisena toimihenkilönä eikä palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklassa tarkoitettuna ylimääräisenä sopimussuhteisena toimihenkilönä, koska tällaista viimeksi mainittua työsopimusta ei voida luokitella uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi.

Näin ollen palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan mukaan ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaaminen ei ole mahdollista tapauksissa, joissa sovelletaan palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklaa. Näin ollen asianomainen toimielin on velvollinen tarkastelemaan tapauskohtaisesti, otetaanko sopimussuhteinen toimihenkilö, jonka se haluaa ottaa palvelukseen, palvelukseen palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettuna sopimussuhteisena toimihenkilönä vai palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklassa tarkoitettuna ylimääräisenä sopimussuhteisena toimihenkilönä.

Tältä osin sopimussuhteiset toimihenkilöt, jotka otetaan palvelukseen toimielimen päätoimipaikkaan hoitamaan tehtäväryhmän I tehtäviä eli ruumiillista työtä tai hallinnollisia avustavia tehtäviä, voidaan ottaa palvelukseen vain palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitetulla sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksella. Kun sopimussuhteinen toimihenkilö otetaan palvelukseen toimielimen päätoimipaikkaan hoitamaan tehtäväryhmän II, III tai IV tehtäviä, on asianomaisen toimielimen tarjottava hänelle palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklassa tarkoitettua ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusta.

Lisäksi unionin edustustoissa voidaan ottaa sopimussuhteiset toimihenkilöt palvelukseen vain palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisesti riippumatta siitä, minkä tehtäväryhmän tehtäviä hoitdetut työtehtävät vastaavat.

(ks. 42, 43, 48 ja 49 kohta)

2.      Vaikka muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohdassa ei selitetä, mikä ero on hallinnollisilla avustavilla tehtävillä, jotka vastaavat tehtäväryhmää I ja hallinnollisilla tehtävillä, jotka vastaavat tehtäväryhmää IV, on asia käsitettävä niin, että kun otetaan huomioon vaatimukset, jotka asianomaisen on täytettävä tehtäväryhmään IV luokittelemista varten ja korkeat palkkaluokat, joihin tähän tehtäväryhmään luokitellut sopimussuhteiset toimihenkilöt määritellään, ovat näille viimeksi mainituille uskotut hallinnolliset tehtävät huomattavasti merkityksellisempiä, monimutkaisia ja vastuullisia kuin tehtäväryhmään I luokitelluille sopimussuhteisille toimihenkilöille kuuluvat hallinnolliset avustavat tehtävät. Lisäksi unionin toimielimillä, elimillä ja virastoilla on laaja harkintavalta niiden arvioidessa tehtäviä, jotka voivat kuulua eri tehtäväryhmille, kuten muun muassa palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tehtäväryhmille I ja IV.

(ks. 61 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio 19.9.2013, Gheysens v. neuvosto (F-83/08, EU:F:2013:133, 33 kohta)

3.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklassa tarkoitettua sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusta ei voida pitää asianomaisen ensimmäiseen palvelukseen ottamiseen sovelletun sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksen uusimisena silloin, kun nämä kaksi työsopimusta eivät ole seuranneet toisiaan keskeytyksettä.

(ks. 65 kohta)