Language of document :

Жалба, подадена на 4 март 2015 г. от Konstantinos Mallis и Elli Konstantinou Malli срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 16 октомври 2014 г. по дело T-327/13, Mallis и Malli/Комисия и Европейска централна банка

(Дело C-105/15 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: Konstantinos Mallis и Elli Konstantinou Malli (представители: E. Efstathiou, K. Efstathiou и K. Liasidou, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Европейска централна банка

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени обжалваното определение,

да отмени решението на Общия съд да уважи възражението за недопустимост и по-специално заключението му, че „декларациите на Еврогрупата [...] не могат да се считат за актове, предназначени да произведат правно действие по отношение на трети лица“, а оттам и по отношение на жалбоподателите, както и че с оспорената декларация Еврогрупата „извършва най-общо резюме на определени мерки, за които е постигнато политическо споразумение с Република Кипър“,

да отмени обжалваното определение, с което република Кипър се упреква, че е намалила стойността на депозитите, без да се вменяват каквито и да било действия, актове или решения на Еврогрупата, на ответниците или на последните в рамките на Еврогрупата,

да отмени обжалваното определение в частта, в която жалбоподателите са осъдени да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват четири основания в подкрепа на жалбата си за отмяна, а именно:

    1. Обжалваното определение е засегнато от липса на мотиви и е постановено въз основа на погрешно тълкуване на фактическата и правна обстановка по отношение на институцията, която действително е приела решението за намаляване на стойността на депозитите „bail in“.    2. Обжалваното определение е постановено в нарушение на общите принципи на правото, доколкото Общият съд е изопачил факта, че независимо от вида или форма на оспореното решение на Еврогрупата в настоящия случай, то остава обжалваем акт, срещу който може да се подаде жалба за отмяна.    3. Обжалваното определение е опорочено, тъй като при постановяването му Общият съд не разгледал правните и фактически отношения между Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата, нито факта, че съгласно принципа за Legal Causation и критерия за действителния автор актовете на Еврогрупата представляват актове на Европейската централна банка и на Европейската комисия, които са били длъжни да съобразят действията си с Договора и с протоколите на Европейския съюз,

както и с вторичното и производно право.Така Общият съд не разгледал по същество доводите и исканията на жалбоподателите, вследствие на което неправилно отхвърлил жалбата за отмяна.    4. В случай че настоящата жалба бъде уважена, жалбоподателите не следва да се осъждат да заплатят раз

носките за настоящото производство, нито направените разноски в първоинстанционното производство.