Language of document : ECLI:EU:C:2016:702

Yhdistetyt asiat C-105/15 P–C-109/15 P

Konstantinos Mallis ym.

vastaan

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP)

Muutoksenhaku – Kyproksen tasavallan vakaustukiohjelma – Euroryhmän julkilausuma, joka koskee muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelyä – Kumoamiskanne

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.9.2016

1.        Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellisen virheen yksilöimättä jättäminen – Tutkimatta jättäminen – Unionin yleisen tuomioistuimen tekemän unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen riitauttaminen – Tutkittavaksi ottaminen

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 169 artiklan 2 kohta)

2.        Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Perustelujen puutteellisuus – Se, että unionin yleinen tuomioistuin turvautuu implisiittisiin perusteluihin – Hyväksyttävyys – Edellytykset

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen kohta)

3.        Kumoamiskanne – Kannekelpoiset toimet – Käsite – Toimet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia – Euroryhmän julkilausuma, jossa valtuutetaan komissio ja Euroopan keskuspankki neuvottelemaan jäsenvaltion kanssa makrotalouden sopeutusohjelmasta – Ei kuulu soveltamisalaan

(SEUT 137 artikla ja SEUT 263 artiklan 1 kohta; EU- ja EUT-sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 14 1 artikla; sopimus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta)

4.        Kumoamiskanne – Vastaajan asema – Euroryhmä – Unionin elimen tai laitoksen aseman puuttuminen

(SEU 16 artiklan 6 kohta; SEUT 137 artikla ja SEUT 263 artiklan 1 kohta; EU- ja EUT-sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja N:o 14; neuvoston päätöksen 2009/937 liite)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 32-36 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 45 kohta)

3.      Kumoamiskanteen kohteena voivat olla kaikki unionin toimielinten toteuttamat toimenpiteet, luonteestaan tai muodostaan riippumatta, joilla on tarkoitus olla sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa kantajan etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi.

Tilanne ei ole tällainen 25.3.2013 annetun muun muassa Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelyä koskevan euroryhmän julkilausuman osalta. Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvosto oli antanut Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) tehtäväksi neuvotella erään jäsenvaltion viranomaisten kanssa sellaisesta makrotalouden sopeutusohjelmasta, joka olisi konkretisoitava yhteisymmärryspöytäkirjassa. Tältä osin komission ja EKP:n rooli, sellaisena kuin se määriteltiin euroryhmää koskevan pöytäkirjan N:o 14 1 artiklassa, ei voi olla laajempi kuin EVM-sopimuksessa näille toimielimille annettu rooli. Vaikka EVM-sopimuksessa annetaan komissiolle ja Euroopan keskuspankille tiettyjä kyseisen sopimuksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä, yhtäältä komissiolle ja EKP:lle EVM-sopimuksen yhteydessä annettuihin tehtäviin ei sisälly oman päätöksentekovallan käyttöä ja toisaalta näiden kahden toimielimen tämän sopimuksen puitteissa suorittamat toimet sitovat ainoastaan EVM:ää.

Se, että komissio ja EKP osallistuvat euroryhmän kokouksiin, ei myöskään muuta viimeksi mainitun julkilausumien luonnetta eikä voi johtaa siihen, että riidanalaista julkilausumaa pidettäisiin näiden kahden unionin toimielimen päätöksentekovallan ilmauksena. On lisäksi todettava, että mainittuun euroryhmän julkilausumaan ei sisälly mitään, mikä osoittaisi komission ja EKP:n päättäneen asettaa asianomaiselle jäsenvaltiolle lakisääteisen velvollisuuden toteuttaa sen sisältämät toimenpiteet. Tämän luonteeltaan puhtaasti informatiivisen julkilausuman tarkoitus oli tiedottaa yleisölle euroryhmän ja asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten välisestä poliittisesta sopimuksesta, joka on ilmaus yhteisestä tahdosta jatkaa neuvotteluja kyseisen julkilausuman mukaisesti.

(ks. 51–53 ja 57–59 kohta)

4.      Ei pelkästään siksi, että EUT-sopimuksen liitteenä olevan euroryhmää koskevan pöytäkirjan N:o 14 sanamuotoon sisältyy adjektiivi ”epämuodollinen”, vaan myös siksi, että euroryhmä ei kuulu niihin neuvoston eri kokoonpanoihin, jotka on lueteltu päätöksellä 2009/937 hyväksytyn neuvoston työjärjestyksen liitteessä I ja joita koskeva luettelo mainitaan SEU 16 artiklan 6 kohdassa, SEUT 137 artiklassa mainittua euroryhmää ei voida rinnastaa neuvoston kokoonpanoon eikä pitää EUT 263 artiklassa tarkoitettuna unionin elimenä tai laitoksena.

(ks. 61 kohta)