Language of document : ECLI:EU:C:2016:702

Sujungtos bylos C105/15 P–C109/15 P

Konstantinos Mallis ir kt.

prieš

Europos KomisijąirEuropos Centrinį Banką (ECB)

„Apeliacinis skundas – Paramos Kipro Respublikos stabilumui programa – Euro grupės deklaracija dėl, be kita ko, Kipro bankų sektoriaus restruktūrizavimo – Ieškinys dėl panaikinimo“

Santrauka – 2016 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

1.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Teisės klaidos, kuria remiamasi, nenurodymas – Nepriimtinumas – Bendrojo Teismo atlikto Sąjungos teisės aiškinimo arba taikymo ginčijimas – Priimtinumas

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas ir 169 straipsnio 2 dalis)

2.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Nepakankamas motyvavimas – Bendrojo Teismo rėmimasis numanomu motyvavimu – Leistinumas – Sąlygos

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio pirmoji pastraipa)

3.        Ieškinys dėl panaikinimo – Aktai, dėl kurių galima pareikšti ieškinį – Sąvoka – Aktai, sukeliantys privalomų teisinių pasekmių – Euro grupės deklaracija, leidžianti Komisijai ir Europos Centriniam Bankui pradėti su valstybe nare derybas dėl makroekonominio koregavimo programos – Netaikymas

(SESV 137 straipsnis ir 263 straipsnio 1 dalis; Protokolo Nr. 14, pridėto prie ES ir ESV sutarčių, 1 straipsnis; Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis)

4.        Ieškinys dėl panaikinimo – Atsakovo statusas – Euro grupė – Sąjungos įstaigos ar organo statuso neturėjimas

(ESS 16 straipsnio 6 dalis; SESV 137 straipsnis ir 263 straipsnio 1 dalis; Protokolas Nr. 14, pridėtas prie ES ir ESV sutarčių; Tarybos sprendimo 2009/937 priedas)

1.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 32–36 punktus)

2.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 45 punktą)

3.      Ieškinį dėl panaikinimo galima pareikšti dėl visų Sąjungos institucijų priimtų aktų, nepaisant jų pobūdžio ar formos, sukeliančių privalomų teisinių pasekmių, dėl kurių daromas poveikis ieškovo interesams ir akivaizdžiai pakeičiama jo teisinė padėtis.

Taip nėra dėl 2013 m. kovo 25 d. Euro grupės deklaracijos, susijusios, be kita ko, su bankų sektoriaus restruktūrizacija Kipre. Iš tiesų, pagal Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties (ESM) 13 straipsnio 3 dalį Komisija ir Europos Centrinis Bankas ESM Valdytojų tarybos buvo įgalioti su valstybės narės institucijomis derinti makroekonominio koregavimo programą, kuri turėtų būti įgyvendinta susitarimo memorandumu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Komisijos ir ECB vaidmuo, kaip jis apibrėžtas Protokolo Nr. 14 dėl Euro grupės 1 straipsnyje, negali būti didesnis nei vaidmuo, šioms institucijoms priskirtas ESM sutartimi. Nors pagal ESM sutartį Komisijai ir ECB numatyti tam tikri uždaviniai, susiję su šios sutarties tikslų įgyvendinimu, pirma, pagal ESM sutartį Komisijai ir ECB pavestomis funkcijomis nesuteikiama kompetencija priimti sprendimų ir, antra, šių dviejų institucijų atliekami veiksmai pagal šią sutartį įpareigoja tik ESM.

Be to, aplinkybė, kad Komisija ir ECB dalyvauja Euro grupės susitikimuose, nekeičia jos deklaracijų pobūdžio ir ja remiantis negalima daryti išvados, kad ginčijama deklaracija yra šių dviejų Sąjungos institucijų sprendimų priėmimo galios išraiška. Taip pat reikia pažymėti, kad minėtoje Euro grupės deklaracijoje nėra jokios nuostatos, kuri išreikštų Komisijos ir ECB sprendimą atitinkamai valstybei narei nustatyti teisinę pareigą įgyvendinti joje numatytas priemones. Šia visiškai informacinio pobūdžio deklaracija siekta informuoti visuomenę apie Euro grupės ir atitinkamos valstybės narės valdžios institucijų politinio susitarimo, išreiškiančio bendrą norą tęsti derybas pagal šios deklaracijos sąlygas, egzistavimą.

(žr. 51–53, 57–59 punktus)

4.      Kadangi ne tik tai, kad prie ESV sutarties pridėto Protokolo Nr. 14 dėl Euro grupės tekste vartojamas terminas „neformalus“, bet taip pat tai, kad Euro grupė nėra nurodyta prie įvairių Tarybos sudėčių, išvardytų jos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Sprendimu 2009/937, I priede, kurių sąrašas nurodytas ESS 16 straipsnio 6 dalyje, SESV 137 straipsnyje nurodyta Euro grupė negali būti laikoma nei viena iš Tarybos sudėčių, nei Sąjungos įstaiga ar organu, kaip jie suprantami pagal SESV 263 straipsnį.

(žr. 61 punktą)