Language of document : ECLI:EU:C:2016:702

Apvienotās lietas no C105/15 P līdz C109/15 P

Konstantinos Mallis u.c.

pret

Eiropas KomisijuunEiropas Centrālo banku (ECB)

Apelācija – Programma Kipras Republikas stabilitātes atbalstam – Eurogrupas paziņojums attiecībā uz tostarp Kipras banku sektora pārstrukturēšanu – Prasība atcelt tiesību aktu

Kopsavilkums – Tiesas (virspalāta) 2016. gada 20. septembra spriedums

1.        Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Norādītās kļūdas tiesību piemērošanā neidentificēšana – Nepieņemamība – Vispārējās tiesas veiktas Savienības tiesību interpretācijas vai piemērošanas apstrīdēšana – Pieņemamība

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 169. panta 2. punkts)

2.        Apelācija – Pamati – Nepietiekams pamatojums – Vispārējās tiesas izmantots netiešs pamatojums – Pieļaujamība – Nosacījumi

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 36. pants un 53. panta pirmā daļa)

3.        Prasība atcelt tiesību aktu – Pārsūdzami tiesību akti – Jēdziens – Tiesību akti, kas rada saistošas tiesiskās sekas – Eurogrupas paziņojums, ar kuru Komisija un Eiropas Centrālā banka pilnvarotas uzsākt sarunas ar dalībvalsti par makroekonomikas korekcijas programmu – Izslēgšana

(LESD 137. pants un 263. panta 1. punkts; LES un LESD pievienotā 14. protokola 1. pants; Līgums par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu)

4.        Prasība atcelt tiesību aktu – Atbildētāja statuss – Eurogrupa – Savienības struktūras statusa neesamība

(LES 16. panta 6. punkts; LESD 137. pants un 263. panta 1. punkts; LES un LESD pievienotais 14. protokols; Padomes Lēmuma 2009/937 pielikums)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 32.–36. punktu)

2.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 45. punktu)

3.      Prasību atcelt tiesību aktu var celt attiecībā uz jebkuru Savienības iestāžu pieņemtu aktu – lai kāds arī būtu tā veids vai forma –, kas paredzēts tādu saistošu tiesisko seku radīšanai, kuras var ietekmēt prasītāja intereses, būtiski mainot tā tiesisko stāvokli.

Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojums attiecībā tostarp uz Kipras banku sektora pārstrukturēšanu nav atzīstams par šādu aktu. Proti, saskaņā ar Līguma par Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) dibināšanu 13. panta 3. punktu ESM valde Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai bija uzdevusi risināt sarunas ar dalībvalsts iestādēm par makroekonomikas korekcijas programmu, kas bija konkretizējama saprašanās memorandā. Šajā ziņā Komisijas un Bankas loma, kā tā ir definēta 14. protokola par Eurogrupu 1. pantā, nevar būt plašāka par lomu, kāda šīm iestādēm ir piešķirta ar ESM līgumu. Lai gan ESM līgumā Komisijai un Bankai uzticētas noteiktas funkcijas, kas ir saistītas ar šī līguma mērķu īstenošanu, tomēr, pirmkārt, ESM līgumā Komisijai un Bankai piešķirtās funkcijas neietver nekādas pilnvaras tām pašām pieņemt lēmumus un, otrkārt, darbības, ko šīs divas iestādes veic šī paša līguma ietvaros, rada saistības tikai ESM.

Turklāt apstāklis, ka Komisija un Banka piedalās Eurogrupas sanāksmēs, negroza pēdējās minētās paziņojumu raksturu un nevar likt uzskatīt, ka strīdīgais paziņojums būtu šo divu Savienības iestāžu lēmumpieņemšanas izpausme. Turklāt minētais Eurogrupas paziņojums neietver nevienu elementu, kurš atspoguļotu Komisijas un Bankas lēmumu radīt attiecīgajai dalībvalstij juridisko pienākumu īstenot tajā ietvertos pasākumus. Šī paziņojuma, kuram ir vienīgi informatīvs raksturs, mērķis ir informēt sabiedrību par politiska nolīguma starp Eurogrupu un attiecīgās dalībvalsts iestādēm pastāvēšanu, paužot kopīgo vēlmi turpināt sarunas atbilstoši minētā paziņojuma tekstam.

(skat. 51.–53. un 57.–59. punktu)

4.      Tā kā ne vien tas, ka LESD pievienotā 14. protokola par Eurogrupu formulējumā ir izmantots īpašības vārds “neoficiālās”, bet arī tas, ka Eurogrupa nav ietverta Padomes dažādajos sastāvos, kuri ir uzskatīti tās reglamenta I pielikumā, kas pieņemts ar Lēmumu 2009/937, un kuru saraksts ir minēts LES 16. panta 6. punktā, LESD 137. pantā minēto Eurogrupu nevar nedz pielīdzināt kādam no Padomes sastāviem, nedz arī kvalificēt par Savienības struktūru LESD 263. panta izpratnē.

(skat. 61. punktu)