Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Tyskland) - Nural Ziebell, tidigare Nural Örnek, mot Land Baden-Württemberg

(Mål C-371/08)()

(Associeringsavtalet EEG-Turkiet - Fri rörlighet för arbetstagare - Artiklarna 7 första stycket andra strecksatsen och 14.1 i associeringsrådets beslut nr 1/80 - Direktiven 64/221/EEG, 2003/109/EG och 2004/38/EG - Uppehållsrätt för en turkisk medborgare som är född i den mottagande medlemsstaten och som såsom barn till en turkisk arbetstagare under mer än tio år utan avbrott lagligt har varit bosatt där - Fällande domar i brottmål - Laglighet av ett utvisningsbeslut - Villkor)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nural Ziebell, tidigare Nural Örnek

Motpart: Land Baden-Württemberg

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Tolkning av artikel 14.1 i associeringsrådets beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet - Huruvida turkiska medborgare omfattas av tillämpningsområdet för artikel 28.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77, och rättelser i EUT L 229, s. 35, och EUT L 197, 2005, s. 34), enligt vilken utvisning av unionsmedborgare endast är tillåten om det föreligger ett allvarligt hot mot allmän säkerhet - Beslut om utvisning antaget efter att en turkisk medborgare som är född och bosatt i Tyskland sedan 34 år tillbaka blivit föremål för flera fällande domar i brottmål

Domslut

Artikel 14.1 i associeringsrådets beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen, som antogs av det associeringsråd som inrättades genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, som undertecknades den 12 september 1963 i Ankara av Republiken Turkiet, å ena sidan, och av medlemsstaterna i EEG och gemenskapen, å andra sidan, och som ingicks, godkändes och bekräftades för gemenskapens räkning genom rådets beslut 64/732/EEG av den 23 december 1963, ska tolkas enligt följande:

- Det skydd mot utvisning av turkiska medborgare som föreskrivs i artikel 14.1 i beslut nr 1/80 har inte samma räckvidd som det skydd som unionsmedborgare åtnjuter enligt artikel 28.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, vilket innebär att de bestämmelser om skydd mot utvisning som unionsmedborgare omfattas av inte är tillämpliga på turkiska medborgare vid fastställandet av betydelsen och räckvidden av artikel 14.1 i beslutet.

- Artikel 14.1 i beslut nr 1/80 utgör inte hinder för antagande av ett beslut, som grundas på hänsyn till allmän ordning, om utvisning av en turkisk medborgare som åtnjuter de rättigheter som följer av artikel 7 första stycket andra strecksatsen i nämnda beslut, i den mån som den turkiska medborgarens personliga beteende utgör ett aktuellt, verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse i den mottagande medlemsstaten och åtgärden är nödvändig för att värna om detta intresse. Det ankommer på den nationella domstolen att mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i den berörda turkiska medborgarens situation bedöma huruvida det finns rättsligt stöd för en sådan åtgärd i målet i den nationella domstolen.

____________

1 - ) EUT C 285, 8.11.2008.