Language of document :

Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 2 lipca 2021 r. – Bourel i in. / Komisja

(Sprawa T-777/19 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Pomoc państwa – Budowa farm wiatrowych – Indywidualne środki pomocy przyznane przez Francję na rzecz szeregu morskich farm wiatrowych – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Rozpoczęcie prac – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: David Bourel (Pléneuf-Val-André, Francja) i pięciu innych skarżących, których nazwiska są zawarte w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: adwokat M. Le Berre)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i A. Bouchagiar, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 278 I 229 TFUE żądanie, w szczególności, zawieszenia wykonania decyzji Komisji C(2019)5498 final z dnia 26 lipca 2019 r., w której Komisja postanowiła nie podnosić zastrzeżeń wobec pomocy na rzecz szeregu morskich farm wiatrowych zgłoszonej przez Republikę Francuską.

Sentencja

Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie

____________