Language of document :

Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 2 juli 2021 – Bourel m.fl. mot Kommissionen

(Mål T-777/19 R)

(Interimistiskt förfarande – Statligt stöd – Konstruktion av vindkraftsparker – Individuella stödåtgärder som Frankrike beviljat till förmån för ett flertal havsbelägna vindkraftsparker – Beslut i vilket det fastställs att stödet är förenligt med den inre marknaden – Arbetet har påbörjats – Ansökan om interimistiska åtgärder – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: David Bourel (Pléneuf-Val-André, Frankrike) och de ytterligare fem sökande vars namn finns upptagna i bilagan till beslutet (ombud: advokaten, M. Le Berre)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och A. Bouchagiar)

Saken

Ansökan enligt artiklarna 278 och 279 FEUF, bland annat om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut C(2019) 5489 final av den 26 juli 2019, varigenom kommissionen beslutade att inte framställa några invändningar mot de stöd som anmälts av Republiken Frankrike.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Frågan om rättegångskostnader anstår.

____________