Language of document :

A High Court of Ireland által 2011. július 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh kontra Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(C-398/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Ireland

Az alapeljárás felei

Felperesek: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Alperesek: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazandó-e a felperesek helyzetére a 2008/94/EK irányelv1, tekintettel az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésére és arra a tényre, hogy az azon nyugellátásoktól való elesés, amelyekre a felperesek igényt tartanak, az ír jog szerint nem minősül munkáltatójukkal szemben fennálló olyan hitelezői követelésnek, amely a munkáltatónál folyó csőd- vagy felszámolási eljárás során jogilag elismert lenne, és amely egyébként sem képez jogi alapot a munkáltatóval szembeni kereset megindítására a jelen ügy körülményei között?

Figyelembe veheti-e a nemzeti bíróság - annak vizsgálata során, hogy a tagállam eleget tett-e a 8. cikkből eredő kötelezettségeinek - a felperesek részére majdan folyósításra kerülő, állami járulékfizetésen alapuló öregségi nyugdíjat (amelynek folyósítását nem érinti a foglalkoztatói (kiegészítő) nyugdíjrendszerhez fűződő kapcsolat), és összehasonlíthatja-e a) az állami nyugdíj teljes összegét, illetve azon nyugdíjnak az értékét, amit a felperesek ténylegesen vagy várhatóan meg fognak kapni az adott foglalkoztatói (kiegészítő) nyugdíjrendszerből, b) a járulékfizetésen alapuló állami öregségi nyugdíj teljes összegével, illetve a nyugdíjrendszer felszámolásának időpontjában a felperesek által már megszerzett nyugellátások értékével, ha a felperesek által igényelt nyugellátás szintjének meghatározása során figyelembe vették az állami nyugdíjat?

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a felpereseknek ténylegesen folyósítandó bármely összeg akként minősül-e, hogy a tagállam teljesíti a 8. cikkből eredő kötelezettségeit?

Az irányelv 8. cikkének alkalmazása szempontjából szükséges-e a felperesek nyugellátásának elvesztése és a munkáltatójuk fizetésképtelensége közötti bármilyen oksági kapcsolat megállapítása, eltekintve attól, hogy: (i) a munkáltató fizetésképtelenségének időpontjától a nyugdíjrendszer alulfinanszírozott, és hogy (ii) a munkáltató fizetésképtelensége azt jelenti, hogy a munkáltató nem rendelkezik elegendő forrással a nyugdíjrendszerbe való olyan járulékfizetés teljesítéséhez, amely lehetővé tenné a tagok teljes nyugellátásának kifizetését (a munkáltató nem köteles erre, ha a rendszer megszűnt)?

A fent hivatkozott, Írország által elfogadott intézkedések teljesítik-e az irányelv által előírt kötelezettségeket, tekintettel a[z Orlaigh Quinn tanúvallomásában említett] Robins-ügyben hozott ítéletet követően a nyugdíjvédelem felülvizsgálata során Írország által figyelembe vett szociális, kereskedelmi és gazdasági tényezőkre, és különösen figyelembe véve az irányelv (3) preambulumbekezdésében hivatkozott, "a Közösségen belüli kiegyensúlyozott gazdasági és szociális fejlődés szükségességét"?

A [Colm McCarthy, Phillip Lane és Kevin Cardiff tanúvallomásában említett] gazdasági helyzet kellőképpen kivételes helyzetnek minősül-e annak igazolásához, hogy a felperesek érdekei - az egyébként elvárható szinthez képest - alacsonyabb szintű védelemben részesülnek, és ha igen, akkor mi ez az alacsonyabb szint?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén, az a tény, hogy a Robins-ügyben hozott ítéletet követően a tagállam által hozott intézkedések nem eredményezték azt, hogy a felperesek a foglalkoztatói (kiegészítő) nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságuk értékének 49 %-nál többet kapnának, önmagában olyan súlyos tagállami kötelezettségszegésnek minősül-e, amely a felpereseket kártérítésre jogosítja (azaz annak külön bizonyítása nélkül, hogy a Robins-ügyben hozott ítéletet követő tagállami intézkedések az irányelv 8. cikkéből eredő tagállami kötelezettségek súlyos és nyilvánvaló megsértésének minősülnek)?

____________

1 - A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 283., 36. o.)