Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland 27. julija 2011 - Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh proti Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(Zadeva C-398/11)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Toženi stranki: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se za položaj tožečih strank uporabi Direktiva 2008/94/ES1, in sicer glede na njen člen 1(1) in dejstvo, da v skladu z irskim pravom izguba pokojninskih prejemkov, ki jih terjajo tožeče stranke, ne pomeni terjatve do njihovega delodajalca, ki bi bila priznana v postopku prisilne poravnave ali likvidacije delodajalca tožečih strank in ki sicer ne zagotavlja pravne podlage za terjatev do njihovega delodajalca v okoliščinah te zadeve?

Ali ima nacionalno sodišče pri ugotavljanju, ali je država članica izpolnila svoje obveznosti iz člena 8 Direktive, pravico upoštevati državno pokojnino, ki temelji na prispevkih in ki jo bodo prejemale tožeče stranke (pri čemer na njeno prejemanje ne vpliva povezava s poklicnim pokojninskim načrtom), in primerjati (a) celotno državno pokojnino in vrednost pokojnine, ki jo bodo tožeče stranke prejele ali jo lahko dejansko prejmejo iz zadevnega poklicnega pokojninskega načrta, s (b) celotno državno pokojnino, ki temelji na prispevkih, in vrednostjo priznanih prejemkov posamezne tožeče stranke na datum, ko je načrt prenehal veljati, če se je pri določitvi višine pokojninskega prejemka, ki ga terjajo tožeče stranke, upoštevala državna pokojnina?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali kateri od zneskov, ki jih lahko tožeče stranke dejansko prejmejo, pomeni izpolnjevanje obveznosti države članice iz člena 8 Direktive?

Ali je za uporabo člena 8 Direktive treba ugotoviti morebitno vzročno zvezo med izgubo pokojninskih prejemkov tožečih strank in plačilno nesposobnostjo njihovega delodajalca, glede na to, da (i) je na datum nastanka plačilne nesposobnosti delodajalca pokojninski načrt podkapitaliziran in da (ii) plačilna nesposobnost delodajalca pomeni, da delodajalec nima sredstev, da bi prispeval dovolj denarja za pokojninski načrt, kar bi omogočilo, da bi zavarovanci v celoti prejeli pokojninske prejemke (ko načrt preneha veljati delodajalec tega ni dolžan storiti)?

Ali so z zgoraj navedenimi ukrepi, ki jih je sprejela Irska, izpolnjene obveznosti, ki jih nalaga Direktiva glede socialnih, poslovnih in gospodarskih dejavnikov, ki jih je upoštevala Irska pri pregledu pokojninskega zavarovanja po izdaji sodbe Robins [...] in zlasti ob upoštevanju, "da mora biti gospodarski in socialni razvoj v Skupnosti uravnotežen", kot je navedeno v uvodni izjavi 3 Direktive?

Ali gospodarske razmere [...] pomenijo dovolj izjemen položaj, s katerim je utemeljena nižja raven varstva interesov tožečih strank, kot bi bila sicer zahtevana, in če je tako, kakšna je ta nižja raven varstva?

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali ni to, da ukrepi, ki jih je sprejela država članica po izdaji sodbe Robins, niso pripeljali do tega, da bi tožeče stranke prejele več kot 49 % vrednosti svojih priznanih pokojninskih prejemkov na podlagi poklicnega pokojninskega načrta, samo po sebi (to je brez posebnega navajanja, da so ukrepi države članice po izdaji sodbe Robins pripeljali do resne in očitne kršitve obveznosti države članice iz člena 8 Direktive) resna kršitev obveznosti države članice, zaradi katere bi bile tožeče stranke lahko upravičene do odškodnine)?

____________

1 - Direktiva 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, UL L 283, str. 36.