Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 25 април 2013 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland - Ирландия) - Thomas Hogan и др./Minister for Social and Family Affairs и др.

(Дело C-398/11)

(Преюдициално запитване - Социална политика - Сближаване на законодателствата - Закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател - Директива 2008/94/ЕО - Приложно поле - Допълнителни професионални пенсионни схеми - Схема с дефинирани доходи и балансирани разходи - Недостиг на средства - Минимална степен на защита - Икономическа криза - Балансирано икономическо и социално развитие - Задължения на съответната държава членка в случай на недостиг на средства - Отговорност на държавата членка в случай на неправилно транспониране)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Ищци: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Ответници: Minister for Social and Family Affairs, Ирландия, Attorney General

Предмет

Преюдициално запитване - High Court of Ireland - Тълкуване на член 1, параграф 1 и член 8 от Директива 2008/94/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (OВ L 283, стр. 36) - Допълнителни професионални пенсионни схеми - Недостиг на средствата по тези схеми - Национално законодателство, в което няма правно основание, даващо възможност на работниците и служителите да получат обезщетение от работодателя си при неплатежоспособност на предприятието - Задължение за съответната държава членка да приеме необходимите мерки, за да защити интересите на работниците и служителите - Обстоятелства, които националният съд следва да вземе предвид, когато преценява дали е изпълнено това задължение

Диспозитив

Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател трябва да се тълкува в смисъл, че тя се прилага по отношение на правата на бившите работници и служители във връзка с пенсии по създадена от техния работодател допълнителна пенсионна схема.

Член 8 от Директива 2008/94 трябва да се тълкува в смисъл, че когато се преценява дали държава членка е изпълнила задължението, предвидено в тази разпоредба, правата във връзка със законоустановени пенсии не могат да се вземат предвид.

Член 8 от Директива 2008/94 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се приложи тази разпоредба, е достатъчно към датата, на която работодателят изпада в неплатежоспособност, допълнителната професионална пенсионна схема да няма достатъчно финансово покритие и поради неплатежоспособността си работодателят да не разполага със средствата, необходими за вноски по тази схема, които са достатъчни, за да бъде възможно да бъдат изцяло изплатени сумите, дължими на осигурените по тази схема лица. Не е необходимо те да доказват съществуването на други фактори, довели да загубата на техните права във връзка с пенсии.

Директива 2008/94 трябва да се тълкува в смисъл, че с мерките, приети след постановяване на Решение по дело Robins и др., посочено по-горе, Ирландия не изпълнява наложените с тази директива задължения и че икономическото положение на съответната държава членка не е изключително обстоятелство, което може да оправдае понижена степен на закрила на интересите на работниците и служителите по отношение на правата им във връзка с пенсии по силата на допълнителна професионална пенсионна схема.

Директива 2008/94 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че в резултат на приетите от Ирландия мерки след постановяване на посоченото по-горе Решение по дело Robins и др. ищците в главното производство няма да могат да получат повече от 49 % от стойността на техните придобити права във връзка с пенсия по силата на допълнителна професионална пенсионна схема, само по себе си представлява съществено нарушение на задълженията на тази държава членка.

____________

1 - ОВ C ,290 01.10.2011 г.