Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.4.2013 (High Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Thomas Hogan ym. v. Minister for Social and Family Affairs ym.

(Asia C-398/11)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaalipolitiikka - Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen - Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa - Direktiivi 2008/94/EY - Soveltamisala - Ammatilliset lisäeläkejärjestelmät - Etuusperusteinen ja maksuperusteinen eläkejärjestelmä - Varojen riittämättömyys - Vähimmäissuoja - Talouskriisi - Tasapainoinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys - Kyseisen jäsenvaltion velvoitteet varojen ollessa riittämättömiä - Jäsenvaltion vastuu asianmukaisen täytäntöönpanon puuttuessa)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power ja Walter Walsh

Vastaajat: Minister for Social and Family Affairs, Irlanti ja Attorney General

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - High Court of Ireland - Työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/94/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 283, s. 36) 1 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan tulkinta - Ammatilliset lisäeläkejärjestelmät - Kyseisten järjestelmien varojen riittämättömyys - Kansallinen säännöstö, johon ei sisälly oikeudellista perustaa, jonka nojalla palkansaajat saisivat työnantajaltaan korvausta yrityksen maksukyvyttömyystilanteessa - Asianomaisen jäsenvaltion velvollisuus toteuttaa palkansaajien etujen suojaamisen edellyttämät toimenpiteet - Huomioon otettavat seikat kansallisen tuomioistuimen arvioidessa tämän velvollisuuden noudattamista

Tuomiolauselma

Työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/94/EY on tulkittava siten, että sitä sovelletaan entisten työntekijöiden oikeuksiin saada vanhuusetuuksia heidän työnantajansa perustamasta lisäeläkejärjestelmästä.

Direktiivin 2008/94 8 artiklaa on tulkittava siten, että arvioitaessa sitä, onko jäsenvaltio noudattanut tässä artiklassa säädettyä velvoitettaan, lakisääteisiä eläke-etuuksia ei voida ottaa huomioon.

Direktiivin 2008/94 8 artiklaa on tulkittava siten, että sen soveltamiseksi riittää, että ammatillinen lisäeläkejärjestelmä on ollut alirahoitettu työnantajan maksukyvyttömyyden toteamisajankohdasta asti ja että työnantajalla ei ole maksukyvyttömyytensä vuoksi riittävästi varoja voidakseen maksaa eläkejärjestelmään riittävästi rahaa, jotta järjestelmästä voitaisiin maksaa edunsaajien eläke-etuudet täysimääräisinä. Ei ole tarpeen, että viimeksi mainitut näyttävät toteen, että heidän vanhuusetuuksia koskevien oikeuksiensa menetyksen syynä on muita tekijöitä.

Direktiiviä 2008/94 on tulkittava siten, että Irlannin asiassa C-278/05, Robins ym. 25.1.2007 annetun tuomion johdosta toteuttamat toimenpiteet eivät täytä tässä direktiivissä asetettuja velvoitteita, eikä kyseisen jäsenvaltion taloudellinen tilanne ole sellainen poikkeuksellinen seikka, joka oikeuttaa työntekijöiden oikeuksia saada vanhuusetuuksia ammatillisesta lisäeläkejärjestelmästä koskevien etujen suojaamisen alemmalla tasolla.

Direktiiviä 2008/94 on tulkittava siten, että se, että pääasian kantajat eivät saa yli 49 prosentin osuutta ammatillisessa eläkejärjestelmässä kertyneistä vanhuusetuuksista huolimatta toimenpiteistä, jotka Irlanti on toteuttanut asiassa Robins ym. annetun tuomion jälkeen, merkitsee itsessään tämän jäsenvaltion velvoitteiden ilmeistä rikkomista.

____________

1 - EUVL C 290, 1.10.2011.