Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (England and Wales), Family Division, постъпило на 16 ноември 2020 г. — SS/MCP

(Дело C-603/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Страни в главното производство

Ищец: SS

Ответник: MCP

Преюдициален въпрос

Запазва ли държава членка своята компетентност без ограничение във времето по силата на член 10 от Регламент „Брюксел IIa“1 , ако обичайно пребиваващо в нея дете е било неправомерно отведено (или задържано) в трета държава, където в резултат на това отвеждане (или задържане) то впоследствие е придобило обичайно пребиваване?

____________

1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).