Language of document :

Žaloba podaná 8. júna 2020 – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(vec T-359/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Team Beverage AG (Bremen, Nemecko) (v zastúpení: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich a N. Achilles, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie Team Beverage – prihláška č. 17 665 704

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. apríla 2020 vo veci R 2727/2019-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článkov 18 a 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 v spojení s článkom 10 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

____________