Language of document :

Rettens dom af 1. december 2021 – Team Beverage mod EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Sag T-359/20) 1

[EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket Team Beverage – det ældre EU-ordmærke TEAM – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Team Beverage AG (Bremen, Tyskland) (ved advokaterne O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich og N. Achilles)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Tyskland) (ved advokat F. Kramer)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 8. april 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2727/2019-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung og Team Beverage.

Konklusion

1)    Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)    Team Beverage AG betaler sagsomkostningerne.

____________

1      EUT C 255 af 3.8.2020.