Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(vec T-359/20)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Team Beverage – Slovná ochranná známka Európskej únie TEAM – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Team Beverage AG (Brémy, Nemecko) (v zastúpení: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich a N. Achilles, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: F. Kramer, advokátka)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. apríla 2020 (vec R 2727/2019-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung a Team Beverage

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Team Beverage AG je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 255, 3.8.2020.