Language of document : ECLI:EU:C:2022:994

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

15 декември 2022 година(*)

„Преюдициално запитване — Държавни помощи — Регламент (ЕС) № 651/2014 — Освобождаване на някои категории помощи, съвместими с вътрешния пазар — Насоки за регионалната помощ — Приложно поле — Изключения — Сектор на рибарството и аквакултурите — Сектор на преработка и продажба на селскостопански продукти — Понятие „селскостопански продукти“ — Регламент (ЕС) № 1379/2013 — Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури — Приложение I — Дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури — Осолена, замразена и обезсолена треска“

По дело C‑23/22

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Данъчен арбитражен съд (Център за административен арбитраж — CAAD), Португалия) с акт от 27 декември 2021 г., постъпил в Съда на 10 януари 2022 г., в рамките на производство по дело

Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA

срещу

Autoridade Tributária e Aduaneira,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: E. Regan (докладчик), председател на пети състав, изпълняващ функцията на председател на десети състав, I. Jarukaitis и Z. Csehi, съдии,

генерален адвокат: A. Rantos,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

–        за Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA, от T. Fraga, L. Palácios и C. Pereira, advogados,

–        за португалското правителство, от P. Barros da Costa, L. Borrego и A. Rodrigues, в качеството на представители,

–        за Европейската комисия, от V. Bottka и G. Braga da Cruz, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1        Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 1 и член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 [ДФЕС] (OB L 187, 2014 г., стр. 1), на Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. (OB C 209, 2013 г., стр. 1, наричани по-нататък „Насоките за периода 2014—2020 г.“) и на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (OB L 354, 2013 г., стр. 1) във връзка с приложение 1 към Договора за функционирането на ЕС.

2        Запитването е отправено в рамките на спор между Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA (наричано по-нататък „Caxamar“) и Autoridade Tributária e Aduaneira (данъчен и митнически орган, Португалия, наричан по-нататък „данъчният орган“) относно корекцията на дължимия от това дружество корпоративен данък поради невъзможността да се ползват данъчни предимства във връзка с някои инвестиционни разходи.

 Правна уредба

 Правото на Съюза

 Регламент № 1379/2013

3        Член 2 („Приложно поле“) от Регламент № 1379/2013 гласи:

„[Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ООП)] се прилага за продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към настоящия регламент, които се предлагат на пазара в [Европейския съюз]“.

4        Член 5 („Определения“) от Регламента предвижда:

„[…] Прилагат се и следните определения:

a)      „продукти от риболов“ означава водните организми, получени в резултат на риболовна дейност, или продукти, получени от тях, изброени в приложение I;

[…]

г)      „сектор на рибарството и аквакултурите“ означава секторът на икономиката, който включва всички дейности по производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов или аквакултури;

[…]“.

5        Съгласно приложение I към посочения регламент, озаглавено „Продукти от риболов и аквакултури, обхванати от ООП“:

Код по КН

Описание на стоките

a)

0301

Живи риби


0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304


0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304


0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

б)

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; […]

[...]

[...]

[...]


Код по КН

Описание на стоките

a)

0301

Живи риби


0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304


0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304


0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

б)

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; […]

[...]

[...]

[...]


 Регламент № 651/2014

6        Първоначално член 1 („Приложно поле“), параграф 3 от Регламент № 651/2014, с който е отменен Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (OB L 214, 2008 г., стр. 3), предвижда:

„Настоящият регламент не се прилага за:

а)      помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент […] № 1379/2013 […], с изключение на помощите за обучение, помощите за достъп на МСП до финансиране, помощите за научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП и помощите за работещи в неравностойно положение и за работещи с увреждания;

[…]

в)      помощи за преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

i)      когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или

ii)      когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

[…]“.

7        Считано от 10 юли 2017 г., с член 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент № 651/2014 (ОВ L 156, 2017 г., стр. 1) член 1, параграф 3, букви а)—в) от Регламент № 651/2014 е заменен със следните разпоредби:

„Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)      помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент […] № 1379/2013 […], с изключение на помощите за обучение, помощите за достъп на МСП до финансиране, помощите за научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, помощите за работещи в неравностойно положение и за работещи с увреждания, регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените региони и схемите за регионална оперативна помощ;

[…]

в)      помощи за преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

i)      когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия;

ii)      когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители“.

8        Член 2 („Определения“) от Регламент № 651/2014 гласи:

„За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

[…]

9.      „първично селскостопанско производство“ означава производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в приложение I към Договора [за функционирането на ЕС], без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти;

10.      „преработка на селскостопански продукти“ означава всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба;

11.      „селскостопански продукт“ означава продукти, изброени в приложение I към Договора [за функционирането на ЕС], с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент […] № 1379/2013 […];

[…]“.

 Насоки за периода 2014—2020 г.

9        Точка 10 от Насоките за периода 2014—2020 г., която се съдържа в раздел 1.1 („Приложно поле на регионалната помощ“) от тях, гласи следното:

„[Европейската комисия] прилага принципите, посочени в настоящите насоки, по отношение на регионалната помощ във всички сектори на икономическа дейност […], с изключение на рибарството и аквакултурите […], селското стопанство […] и транспорта […], подлежащи на специални, уредени в специфични правни инструменти правила, които могат да представляват частична или пълна дерогация от настоящите насоки. Комисията прилага тези насоки към преработката на селскостопански продукти в неселскостопански продукти и тяхното пускане на пазара […]“.

10      В бележка под линия 10, към която тази точка 10 препраща, се уточнява, че рибарството и аквакултурите са сектори, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17, 2000 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 4, том 5, стр. 121).

11      Бележка под линия 11, към която препраща посочената точка 10, гласи следното:

„Държавната помощ за първичното производство, преработката и пускането на пазара на селскостопански продукти, [даващи] селскостопанските продукти, изброени в приложение I към Договора [за функционирането на ЕС], и за горското стопанство подлежи на разпоредбите, определени в Насоките относно държавните помощи в селскостопанския сектор“.

 Португалското право

 Данъчен кодекс за инвестициите

12      Съгласно член 2 („Материален обхват“), параграфи 2 и 3 от Código Fiscal do Investimento (Данъчен кодекс за инвестициите) в редакцията му, приложима към фактите в главното производство:

„2.      Посочените в предходния параграф инвестиционни проекти трябва да включват по-специално следните икономически дейности при зачитане на секторното приложно поле на насоките [за периода 2014—2020 г.]:

a)      добивна и преработвателна промишленост;

[…]

d)      селскостопански и аквакултурни дейности, риболовни дейности, земеделски и животновъдни дейности и горско стопанство;

[…].

3.      С наредба на министрите, отговарящи за областите на финансите и икономиката, се определят кодовете на икономическите дейности (CAE), които съответстват на дейностите, посочени в предходния параграф“.

13      Член 22 („Приложно поле и определения“), параграф 1 от този кодекс предвижда:

„[Данъчният режим за инвестиционна подкрепа (RFAI)] се прилага за задължените за [корпоративен данък] лица, които извършват дейност в изрично посочените в член 2, параграф 2 сектори, като се вземат предвид кодовете на дейностите, определени в наредбата по параграф 3 от споменатия член, с изключение на дейностите извън секторното приложно поле на [Насоките] и на [Регламент № 651/2014]“.

 Наредба № 282/2014

14      Съгласно член 1 („Общностна правна рамка“) от Portaria no 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades (Наредба № 282/2014 за определяне на кодовете на икономическите дейности (CAE), съответстващи на различни дейности) от 30 декември 2014 г. (Diário da República, серия 1, бр. 251, 30 декември 2014 г.) (наричана по-нататък „Наредба № 282/2014“):

„В съответствие с [Насоките за периода 2014—2020 г.] и с Регламент […] № 651/2014 […] инвестиционните проекти, свързани с икономически дейности в секторите на […] рибарството и аквакултурите, първичното селскостопанско производство, преработката и продажбата на селскостопанските продукти, изброени в приложение I към Договора [за функционирането на ЕС], […] не се допускат за предоставяне на данъчни облекчения“.

15      Член 2 от тази наредба, озаглавен „Секторно приложно поле“, гласи:

„Без да се засягат ограниченията, предвидени в предходния член, икономическите дейности по член 2, параграф 2 от [Данъчния кодекс за инвестициите] съответстват на следните кодове от португалската класификация на икономическите дейности, редакция 3 (CAE Rev3), одобрена с Декрет-закон № 381/2007 от 14 ноември 2007 г.:

[…]

b)      преработвателна промишленост — разделения 10—33;

[…]“.

16      Код „CAE 10204 Rev3“ се отнася до „осоляване, сушене и други преработвателни дейности за продукти от риболов и аквакултури“.

 Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

17      Caxamar е дружество по португалското право, чиято основна дейност е по-специално осоляване и сушене на продукти от риболов и аквакултури и чиято допълнителна дейност е замразяване на такива продукти.

18      През 2016 г. и 2018 г. дружеството извършва инвестиции с цел увеличаване на капацитета на съществуващо предприятие, така че да се подобрят и разширят процесите на осоляване, обезсоляване и замразяване на треска.

19      Считайки, че спрямо свързаните с тези инвестиции разходи могат да се приложат данъчните предимства, предвидени в RFAI по член 22 от Данъчния кодекс за инвестициите, Caxamar приспада на това основание от облагаемите си доходи за 2016 г. и 2018 г. разходи в размер на съответно 72 775,36 евро и 41 607,67 евро.

20      След проверка относно прилагането на предоставените в рамките на RFAI данъчни предимства данъчният орган коригира корпоративния данък, дължим от Caxamar за тези две данъчни години, и вследствие на това установява задължение на това дружество за корпоративен данък и компенсаторни лихви в размер на 126 302,62 евро. Всъщност данъчният орган приема, че RFAI не се прилага за дейността, до която се отнасят тези инвестиции, тъй като според него тя не попада в приложното поле на този режим съгласно Данъчния кодекс за инвестициите във връзка с членове 1 и 2 от Наредба № 282/2014, Регламент № 651/2014 и приложение I към Договора за функционирането на ЕС.

21      По-специално данъчният орган отбелязва, че дейността по осоляване, обезсоляване и замразяване на треска, която е сред преработвателните дейности с код CAE 10204 Rev3, представлява дейност от „преработвателната промишленост“ по смисъла на член 2, буква b) от Наредба № 282/2014, която — тъй като осолената треска, замразената треска и обезсолената треска попадат в приложното поле на главите на номенклатурата от приложение I към Договора за функционирането на ЕС — попада в обхвата на понятието „преработка на селскостопански продукти“, при която крайният продукт остава селскостопански продукт, посочен във въпросното приложение I. Следователно за тази дейност не можел да се приложи RFAI с оглед на член 22, параграф 1 in fine от Данъчния кодекс за инвестициите, който изключва дейностите извън приложното поле на Регламент № 651/2014 и на Насоките за периода 2014—2020 г.

22      Caxamar сезира запитващата юрисдикция, Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Данъчен арбитражен съд (Център за административен арбитраж — CAAD), Португалия), с жалба за отмяна на акта за установяване на задължение за корпоративен данък.

23      В подкрепа на жалбата Caxamar изтъква, че дейността по осоляване, обезсоляване и замразяване на треска попада в приложното поле на Регламент № 651/2014 и на Насоките за периода 2014—2020 г., поради което за нея се прилага разглежданата схема за помощ. В това отношение според Caxamar данъчният орган тълкува неправилно Данъчния кодекс за инвестициите, RFAI, Наредба № 282/2014, регламенти № 651/2014 и № 1379/2013 и приложение I към Договора за функционирането на ЕС, доколкото според това дружество въпросната дейност е дейност от преработвателната промишленост, попадаща в обхвата на член 2, буква b) от Наредбата, но не и дейност по преработка на селскостопански продукти, която е изключена от приложното поле на Регламент № 651/2014 и на Насоките за периода 2014—2020 г. Всъщност националното право трябвало да се тълкува в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с член 2, точка 11 от Регламент № 651/2014, който дефинира понятието „селскостопански продукт“ като отнасящо се до продуктите, изброени в приложение I към Договора за функционирането на ЕС, с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент № 1379/2013. В това приложение се споменавали именно риби, които са пресни, сушени, осолени или в саламура, замразени риби, отпадъци от риба и продукти от риби. Следователно продуктите, получени при дейността по преработка на разглежданата треска, не били „селскостопански продукти“ по смисъла на Регламент № 651/2014.

24      За сметка на това данъчният орган поддържа, че видно от член 1, параграф 3, букви а)—в) от Регламент № 651/2014 във връзка с член 2 от него и от Насоките за периода 2014—2020 г., дейността по осоляване, обезсоляване и замразяване на треска — доколкото представлява дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури — е изключена от приложното поле на този регламент. Всъщност последният и Насоките за периода 2014—2020 г. не се прилагали нито за продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент № 1379/2013, нито за „селскостопанските продукти“, изброени в приложение I към Договора за функционирането на ЕС. Действително посочената дейност (в тесен и буквален смисъл) не се считала за свързана с преработката на „селскостопански продукти“. Въпреки това от член 38, параграф 1 ДФЕС и от глави 3 и 16 от приложение I към този договор, които се отнасят до рибата, ракообразните и мекотелите, както и до изделията от тях, следвало, че понятието „селскостопански продукти“ включва и продуктите от риболов. В съответствие с тези разпоредби член 1 от Наредба № 282/2014 предвиждал, че разглежданите помощи не могат да се отпускат за инвестиционни проекти с предмет икономическа дейност в секторите на рибарството и аквакултурите, както и на преработката на селскостопанските продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на ЕС.

25      Ето защо запитващата юрисдикция счита, че релевантният въпрос за разрешаването на спора в главното производство е дали дейността по преработка на треска в осолена, замразена и обезсолена треска, която представлява дейност от преработвателната промишленост по член 2, буква b) от Наредба № 282/2014, е дейност по преработка на селскостопански продукти по смисъла на приложимите норми на правото на Съюза, произтичащи от Регламент № 651/2014 и от Насоките за периода 2014—2020 г., както и от правната уредба на Съюза, към която препращат тези актове.

26      При това положение Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Данъчен арбитражен съд (Център за административен арбитраж — CAAD) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Позволява ли правилното тълкуване на Насоките […] за периода 2014—2020 г. във връзка с разпоредбите на Регламент […] № 651/2014 […], и по-специално [с] член 1 и член 2, точка 11 от него, с разпоредбите на Регламент […] № 1379/2013 […] и с разпоредбите на приложение I към Договора за функционирането на [ЕС], да се заключи, че съгласно член 2, параграф 2 и член 22, параграф 1 от [Данъчния кодекс за инвестициите] и съгласно членове 1 и 2 от Наредба № 282/2014 […] дейността по преработка на продукти от риболов и аквакултури по отношение на „осолена треска“, „замразена треска“ и „обезсолена треска“ с код CAE 10204 Rev3 не е дейност по преработка на селскостопански продукт за целите на предоставянето на предвидените данъчни помощи?“.

 По преюдициалния въпрос

27      С въпроса си запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 1 и член 2, точки 10 и 11 от Регламент № 651/2014, както и Насоките за периода 2014—2020 г. във връзка с разпоредбите на приложение I към Договора за функционирането на ЕС и на Регламент № 1379/2013 трябва да се тълкуват в смисъл, че дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури, каквато дейност е производството на осолена, замразена и обезсолена треска, представлява дейност по преработка на селскостопански продукти, която е изключена от приложното поле на Регламент № 651/2014 по силата на член 1, параграф 3, буква в) от този регламент.

28      Най-напред, следва да се уточни, че фактите по спора в главното производство се отнасят до 2016 г. и 2018 г., така че спрямо него са приложими разпоредбите на член 1, параграф 3 от Регламент № 651/2014 както в редакцията им отпреди влизането в сила на Регламент 2017/1084, така и в редакцията им, приета с този регламент. Доколкото обаче въведените с посочения регламент изменения не засягат същността на частта от тези разпоредби, която е релевантна за отговора на поставения от запитващата юрисдикция въпрос, тълкуването на член 1, параграф 3 от Регламент № 651/2014 в първоначалната му редакция е приложимо mutatis mutandis към член 1, параграф 3 от този регламент в редакцията му съгласно Регламент 2017/1084.

29      В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 1, параграф 3, буква в) от Регламент № 651/2014 той не се прилага за „помощи за преработка и продажба на селскостопански продукти“ в посочените в тази разпоредба случаи. Това изключване е повторено в точка 10 от Насоките за периода 2014—2020 г., и по-специално в бележка под линия 11, към която препраща тази точка.

30      Що се отнася до понятието „преработка на селскостопански продукти“ по смисъла на Регламент № 651/2014, съгласно член 2, точка 10 от този регламент то обхваща (освен ако е приложимо изключение, което не е релевантно за главното производство) „всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт“. От своя страна понятието „селскостопански продукт“ е дефинирано в член 2, точка 11 от посочения регламент като обхващащо продуктите, изброени в приложение I към Договора за функционирането на ЕС, „с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент […] № 1379/2013“.

31      В последното приложение изрично са посочени по-специално замразените риби, замразените филета от риби, както и сушените и осолените риби.

32      От това следва, както отбелязват всички участници, представили писмени становища, че продуктите, получени от дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури (като осолена треска, замразена треска и обезсолена треска), не представляват „селскостопански продукти“ по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент № 651/2014.

33      Затова такава дейност не може да се квалифицира като дейност по „преработка на селскостопански продукти“ по смисъла на член 2, точка 10 от този регламент, тъй като от нея не се получават селскостопански продукти.

34      В този контекст, както правилно отбелязва Комисията, повдигнатият от запитващата юрисдикция въпрос дали разглежданите в главното производство продукти попадат в обхвата на приложение I към Договора за функционирането на ЕС, е ирелевантен, при положение че Регламент № 651/2014 съдържа собствено определение на понятието „селскостопански продукт“, което изрично изключва продуктите от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на ООП, установена с Регламент № 1379/2013.

35      От горното следва, че тъй като дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури (като производството на осолена, замразена и обезсолена треска) не представлява дейност по „преработка на селскостопански продукти“ по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент № 651/2014 във връзка с член 2, точка 11 от този регламент и приложение I към Регламент № 1379/2013, то тя не може да бъде изключена от приложното поле на Регламент № 651/2014 въз основа на член 1, параграф 3, буква в) от него.

36      Все пак, за да се даде изчерпателен отговор на запитващата юрисдикция, следва да се уточни (както правят португалското правителство и Комисията), че съгласно член 1, параграф 3, буква а) от Регламент № 651/2014 последният не се прилага (освен ако са налице редица изключения, които не са релевантни за главното производство) и за помощите, предоставени в „сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент […] № 1379/2013“. Това изключване е припомнено и в точка 10 от Насоките за периода 2014—2020 г., както и в бележка под линия 10, към която препраща тази точка.

37      От член 2 и член 5, букви а) и г) от Регламент № 1379/2013 във връзка с приложение I към този регламент следва, че той се прилага за всички дейности по преработка, които се отнасят до водни организми, получени в резултат на дейностите в областта на рибарството и на аквакултурите, и по-специално — както вече бе посочено по същество в точки 30 и 31 от настоящото решение — за дейностите по преработка, водещи до производството на осолена треска, замразена треска и обезсолена треска.

38      Следователно, ако продуктите от риболов и аквакултури, както и свързаните с тях дейности по преработка (като разглежданите в главното производство дейности) не са обхванати от правилото за изключване от приложното поле на Регламент № 651/2014, установено в член 1, параграф 3, буква в) от него и отнасящо се до сектора на преработката и продажбата на селскостопански продукти, причината за това е, че тези продукти и дейности попадат в обхвата на правилото за изключване от това приложно поле по член 1, параграф 3, буква а) относно сектора на рибарството и аквакултурите.

39      Затова, тъй като дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури (като производството на осолена треска, замразена треска и обезсолена треска) попада — както впрочем посочва запитващата юрисдикция във въпроса си — в „сектора на рибарството и аквакултурите“ по смисъла на член 1, параграф 3, буква а) от Регламент № 651/2014 във връзка с член 2 и член 5, букви а) и г) от Регламент № 1379/2013 и с приложение I към него, то тя при всички положения е изключена на това основание от приложното поле на Регламент № 651/2014.

40      Ето защо на преюдициалния въпрос следва да се отговори, че член 1 и член 2, точки 10 и 11 от Регламент № 651/2014, както и Насоките за периода 2014—2020 г. във връзка с член 2 и член 5, букви а) и г) от Регламент № 1379/2013 и с приложение I към него трябва да се тълкуват в смисъл, че дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури, каквато дейност е производството на осолена, замразена и обезсолена треска, представлява не дейност по преработка на селскостопански продукти, която е изключена от приложното поле на Регламент № 651/2014 по силата на член 1, параграф 3, буква в) от този регламент, а дейност от сектора на рибарството и аквакултурите, която е изключена от приложното поле на посочения регламент по силата на член 1, параграф 3, буква а) от него.

 По съдебните разноски

41      С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

Член 1 и член 2, точки 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 [ДФЕС], както и Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. във връзка с член 2 и член 5, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета, и с приложение I към него

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

дейност по преработка на продукти от риболов и аквакултури, каквато дейност е производството на осолена, замразена и обезсолена треска, представлява не дейност по преработка на селскостопански продукти, която е изключена от приложното поле на Регламент № 651/2014 по силата на член 1, параграф 3, буква в) от този регламент, а дейност от сектора на рибарството и аквакултурите, която е изключена от приложното поле на посочения регламент по силата на член 1, параграф 3, буква а) от него.

Подписи


*      Език на производството: португалски.