Language of document : ECLI:EU:C:2022:994

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

15 decembrie 2022(*)

„Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 651/2014 – Exceptarea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă – Orientări privind ajutoarele de stat regionale – Domeniu de aplicare – Excluderi – Sectorul pescuitului și al acvaculturii – Sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole – Noțiunea de «produse agricole» – Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 – Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură – Anexa I – Activitatea de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură – Cod sărat, congelat și desărat”

În cauza C‑23/22,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunalul de Arbitraj Fiscal (Centrul de arbitraj administrativ – CAAD), Portugalia], prin decizia din 27 decembrie 2021, primită de Curte la 10 ianuarie 2022, în procedura

Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau, S.A.,

împotriva

Autoridade Tributária e Aduaneira,

Curtea (Camera a zecea),

compusă din domnul E. Regan (raportor), președintele Camerei a cincea, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a zecea, și domnii I. Jarukaitis și Z. Csehi, judecători,

avocat general: domnul A. Rantos,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

–        pentru Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau, S.A., de T. Fraga, L. Palácios și C. Pereira, advogados;

–        pentru guvernul portughez, de P. Barros da Costa, L. Borrego și A. Rodrigues, în calitate de agenți;

–        pentru Comisia Europeană, de V. Bottka și G. Braga da Cruz, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1        Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 1 și a articolului 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), a Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO 2013, C 209, p. 1, denumite în continuare „Orientările 2014-2020”) și a Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO 2013, L 354, p. 1), coroborate cu anexa I la Tratatul FUE.

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau S.A. (denumită în continuare „Caxamar”), pe de o parte, și Autoridade Tributária e Aduaneira (Autoritatea Fiscală și Vamală, Portugalia) (denumită în continuare „administrația fiscală”), pe de altă parte, în legătură cu rectificarea impozitului pe profit datorat de această societate ca urmare a neeligibilității anumitor cheltuieli de investiții pentru acordarea unui avantaj fiscal.

 Cadrul juridic

 Dreptul Uniunii

 Regulamentul nr. 1379/2013

3        Articolul 2 din Regulamentul nr. 1379/2013, intitulat „Domeniu de aplicare”, prevede:

„[Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură («organizarea comună a piețelor»)] se aplică produselor pescărești și de acvacultură menționate în anexa I la prezentul regulament care sunt comercializate în Uniune[a Europeană].”

4        Articolul 5 din acest regulament, intitulat „Definiții”, prevede:

„[…] Se aplică de asemenea următoarele definiții:

(a)      «produse pescărești» înseamnă organismele acvatice care rezultă din orice activitate de pescuit sau produsele derivate din acestea, astfel cum sunt enumerate în anexa I;

[…]

(d)      «sectorul pescuitului și al acvaculturii» înseamnă acel sector al economiei care include toate activitățile de producție, prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură;

[…]”

5        Anexa I la regulamentul menționat, intitulată „Produse pescărești și de acvacultură care fac obiectul organizării comune a piețelor”, are următorul cuprins:

„Codul NC

Denumirea produselor

(a)

0301

Pești vii


0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304


0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304


0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

(b)

0305

Pește, uscat, sărat sau în saramură; […]

[…]

[…]

[…]”

 Regulamentul nr. 651/2014

6        Sub titlul „Domeniul de aplicare”, articolul 1 din Regulamentul nr. 651/2014, care a abrogat Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (JO 2008, L 214, p. 3), prevedea la alineatul (3):

„Prezentul regulament nu se aplică:

(a)      ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul [nr. 1379/2013], cu excepția ajutoarelor pentru formare, ajutoarelor pentru accesul IMM‑urilor la finanțare, ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare, ajutoarelor pentru inovare destinate IMM‑urilor și ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap;

[…]

(c)      ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i)      atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective sau

(ii)      atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

[…]”

7        Începând cu 10 iulie 2017, articolul 1 punctul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului nr. 651/2014 (JO 2017, L 156, p. 1) a înlocuit alineatul (3) literele (a)-(c) al articolului 1 din Regulamentul nr. 651/2014 cu următoarele dispoziții:

„Prezentul regulament nu se aplică:

(a)      ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul [nr. 1379/2013], cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM‑urilor la finanțare, a ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM‑urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice și a schemelor de ajutoare regionale de exploatare;

[…]

(c)      ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i)      atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii)      atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.”

8        Articolul 2 din Regulamentul nr. 651/2014, intitulat „Definiții”, prevede:

„În sensul prezentului regulament:

[…]

9.      «producția agricolă primară» înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la [Tratatul FUE], fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;

10.      «prelucrarea produselor agricole» înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

11.      «produse agricole» înseamnă produsele enumerate în anexa I la [Tratatul FUE], cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul [nr. 1379/2013];

[…]”

 Orientările 2014-2020

9        Inclus în secțiunea 1.1 din Orientările 2014-2020, intitulată „Domeniul de aplicare al ajutoarelor regionale”, punctul 10 din acestea prevede următoarele:

„Comisia [Europeană] va aplica principiile stabilite în prezentele orientări ajutoarelor de stat regionale în toate sectoarele de activitate economică […], cu excepția sectorului pescuitului și al acvaculturii […], sectorului agricol […] și sectorului transporturilor […], care fac obiectul unor norme speciale stabilite prin instrumente juridice specifice, care pot deroga, în totalitate sau în parte, de la prezentele orientări. Comisia va aplica prezentele orientări în cazul prelucrării produselor agricole în produse neagricole și al comercializării acestora. […]”

10      Nota de subsol 10, la care face trimitere acest punct 10, precizează că pescuitul și acvacultura sunt sectoare reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO 2000, L 17, p. 22, Ediție specială, 04/vol. 5, p. 121).

11      Nota de subsol 11, la care face trimitere punctul 10 menționat, are următorul cuprins:

„Ajutoarele de stat pentru producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole din care rezultă produsele agricole prevăzute în anexa I la [Tratatul FUE], precum și ajutoarele pentru silvicultură fac obiectul normelor stabilite în Orientările privind ajutoarele de stat în sectorul agricol.”

 Dreptul portughez

 Codul fiscal al investițiilor

12      Articolul 2 din Código Fiscal do Investimento (Codul fiscal al investițiilor), în versiunea aplicabilă faptelor din litigiul principal (denumit în continuare „Codul fiscal al investițiilor”), intitulat „Domeniul de aplicare obiectiv”, prevede la alineatele 2 și 3:

„2.      Proiectele de investiții menționate la alineatul precedent trebuie să aibă ca obiect următoarele activități economice, cu respectarea domeniului de aplicare sectorial al [Orientărilor 2014-2020]:

a)      industria extractivă și de prelucrare;

[…]

d)      activități agricole, de acvacultură, piscicole, de creștere a animalelor și forestiere;

[…]

3.      Codurile de activitate economică (CAE) corespunzătoare activităților prevăzute la alineatul precedent se definesc prin decret ministerial al membrilor guvernului responsabili de domeniile finanțelor și economiei.”

13      Articolul 22 din acest cod, intitulat „Domeniu de aplicare și definiții”, prevede la alineatul 1:

„[Regimul fiscal de sprijin pentru investiții (RFAI)] se aplică persoanelor impozabile plătitoare de [impozit pe profit] care desfășoară o activitate în sectoarele prevăzute în mod expres la articolul 2 alineatul 2, luând în considerare codurile de activitate definite în decretul ministerial la care se referă alineatul 3 al articolului menționat, cu excepția activităților excluse din domeniul de aplicare sectorial al [Orientărilor 2014-2020] și al Regulamentului [nr. 651/2014].”

 Decretul ministerial nr. 282/2014

14      Articolul 1 din Portaria no 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades [Decretul ministerial nr. 282/2014 de definire a codurilor de activitate economică (CAE) corespunzătoare diferitor activități] din 30 decembrie 2014 (Diário da República, seria 1, nr. 251 din 30 decembrie 2014, denumit în continuare „Decretul ministerial nr. 282/2014”), intitulat „Cadrul comunitar”, prevede:

„În conformitate cu [Orientările 2014-2020] și cu Regulamentul [nr. 651/2014], proiectele de investiții privind activitățile economice în sectoarele […] pescuitului și acvaculturii, producției agricole primare, prelucrării și comercializării produselor agricole enumerate în anexa I la Tratatul [FUE] […] nu pot beneficia de facilități fiscale.”

15      Articolul 2 din acest decret ministerial, intitulat „Domeniul de aplicare sectorial”, prevede:

„Fără a se aduce atingere restricțiilor prevăzute la articolul precedent, activitățile economice prevăzute la articolul 2 alineatul 2 din [Codul fiscal al investițiilor] corespund următoarelor coduri din Clasificarea portugheză a activităților economice, revizia 3 (CAE Rev3), aprobată prin Decretul-lege nr. 381/2007 din 14 noiembrie 2007:

[…]

b)      industria de prelucrare – diviziunile 10-33;

[…]”

16      Codul „CAE 10204 Rev3” vizează „sărarea, uscarea și alte activități de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură”.

 Litigiul principal și întrebarea preliminară

17      Caxamar este o societate de drept portughez care desfășoară printre altele, cu titlu principal, activități de sărare și de uscare a produselor obținute din pescuit și din acvacultură și, cu titlu secundar, activitatea de congelare a unor asemenea produse.

18      În cursul anilor 2016 și 2018, această societate a realizat investiții având ca obiect extinderea capacităților unei unități existente în vederea îmbunătățirii și extinderii proceselor de sărare, de desărare și de congelare a codului.

19      Considerând că costurile legate de aceste investiții erau eligibile pentru avantajele fiscale prevăzute de RFAI menționat la articolul 22 din Codul fiscal al investițiilor, Caxamar a dedus, cu acest titlu, din veniturile sale impozabile aferente anilor 2016 și 2018, cheltuieli în cuantum de 72 775,36 euro și, respectiv, de 41 607,67 euro.

20      În urma unui control prin care se urmărea verificarea aplicării avantajelor fiscale acordate în cadrul RFAI, administrația fiscală a rectificat impozitul pe profit datorat de Caxamar pentru aceste două exerciții fiscale și, ulterior, a stabilit în sarcina acestei societăți un cuantum suplimentar de 126 302,62 euro cu titlu de impozit pe profit și dobânzi compensatorii. Administrația fiscală a considerat astfel că activitatea vizată de aceste investiții nu era eligibilă pentru RFAI, întrucât nu intra în domeniul de aplicare al acestuia, în conformitate cu Codul fiscal al investițiilor coroborat cu articolele 1 și 2 din Decretul ministerial nr. 282/2014, cu Regulamentul nr. 651/2014 și cu anexa I la Tratatul FUE.

21      Mai precis, autoritățile fiscale au arătat că activitatea de sărare, de desărare și de congelare a codului, care face parte dintre activitățile de prelucrare vizate de codul CAE 10204 Rev3, constituie o activitate a „industriei de prelucrare”, în sensul articolului 2 litera b) din Decretul ministerial nr. 282/2014, care, întrucât codul sărat, codul congelat și codul desărat intră în domeniul de aplicare al capitolelor din nomenclatura menționată în anexa I la TFUE, se încadrează în noțiunea de „prelucrare a produselor agricole” al cărei produs final este tot un produs agricol enumerat în anexa I menționată. În consecință, această activitate nu ar putea beneficia de RFAI, în aplicarea articolului 1 din Decretul ministerial nr. 282/2014 și a articolului 22 alineatul 1 din Codul fiscal al investițiilor, care exclude, în partea sa finală, activitățile care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 și al Orientărilor 2014-2020.

22      Caxamar a sesizat Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunalul de Arbitraj Fiscal (Centrul de arbitraj administrativ – CAAD), Portugalia], instanța de trimitere, cu o acțiune prin care solicită anularea rectificării efectuate.

23      În susținerea aceste acțiuni, Caxamar arată că activitatea de sărare, de desărare și de congelare a codului intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 și al Orientărilor 2014-2020, astfel încât este eligibilă pentru schema de ajutoare în discuție. Administrația fiscală ar fi efectuat, în această privință, o interpretare eronată a Codului fiscal al investițiilor, a RFAI și a Decretului ministerial nr. 282/2014, a Regulamentelor nr. 651/2014 și nr. 1379/2013 și a anexei I la Tratatul FUE, în sensul că această activitate este o activitate din industria de prelucrare, care intră sub incidența articolului 2 litera b) din acest decret ministerial, iar nu o activitate de prelucrare a unor produse agricole exclusă din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 și al Orientărilor 2014-2020. Astfel, dreptul național ar trebui interpretat în conformitate cu dreptul Uniunii, așa cum reiese acesta în special din articolul 2 punctul 11 din Regulamentul nr. 651/2014, care definește noțiunea de „produse agricole” ca însemnând produsele enumerate în anexa I la Tratatul FUE, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul nr. 1379/2013. Or, această anexă ar menționa tocmai peștele proaspăt, uscat, sărat sau în saramură, peștele congelat, deșeurile de pește și produsele din pește. În consecință, produsele din activitatea de prelucrare a codului în discuție în litigiul principal nu ar fi „produse agricole” în sensul Regulamentului nr. 651/2014.

24      Administrația fiscală susține, în schimb, că din articolul 1 alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul nr. 651/2014 coroborat cu articolul 2 din acesta și din Orientările 2014-2020 reiese că activitatea de sărare, de desărare și de congelare a codului, întrucât constituie o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, este exclusă din domeniul de aplicare al acestui regulament. Astfel, acesta din urmă și Orientările 2014-2020 nu s‑ar aplica nici produselor pescărești și de acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul nr. 1379/2013, nici „produselor agricole” enumerate în anexa I la Tratatul FUE. Desigur, activitatea menționată, în sens strict și literal, nu ar fi considerată că implică prelucrarea „produselor agricole” ca atare. Cu toate acestea, ar reieși din articolul 38 alineatul (1) TFUE, precum și din capitolele 3 și 16 din anexa I la acest tratat, care se referă la pești, crustacee și moluște, precum și la preparatele din acestea, că noțiunea de „produse agricole” include și produsele pescărești. În conformitate cu aceste dispoziții, articolul 1 din Decretul ministerial nr. 282/2014 ar considera ca fiind neeligibile pentru acordarea ajutoarelor în cauză proiectele de investiții având ca obiect o activitate economică în sectoarele pescuitului și acvaculturii, precum și prelucrării produselor agricole enumerate în anexa I la Tratatul FUE.

25      Instanța de trimitere consideră, în consecință, că problema relevantă pentru soluționarea litigiului principal este aceea dacă activitatea de prelucrare a codului, mai precis a codului sărat, congelat și desărat, care constituie o activitate a industriei de prelucrare ce intră sub incidența articolului 2 litera b) din Decretul ministerial nr. 282/2014, este o activitate de prelucrare a unor produse agricole, în sensul normelor de drept al Uniunii aplicabile, astfel cum rezultă acestea din Regulamentul nr. 651/2014 și din Orientările 2014-2020, precum și din reglementarea Uniunii la care fac trimitere aceste acte.

26      În aceste condiții, Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunalul de Arbitraj Fiscal (Centrul de arbitraj administrativ – CAAD)] a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Interpretarea corectă a [Orientărilor 2014-2020] coroborate cu dispozițiile Regulamentului [nr. 651/2014], în special articolul 1 și articolul 2 punctul 11 din acesta, ale Regulamentului [nr. 1379/2013] și ale anexei I la [Tratatul FUE] permite să se concluzioneze că, în conformitate cu articolul 2 alineatul 2 și cu articolul 22 alineatul 1 din [Codul fiscal privind investițiile] și [cu] articolele 1 și 2 din [Decretul ministerial nr. 282/2014], activitatea de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, referitoare la «cod sărat», «cod congelat» și «cod desărat», care se încadrează la codul CAE 10204 Rev3, nu este o activitate de prelucrare a produselor agricole în scopul acordării ajutoarelor fiscale avute în vedere?”

 Cu privire la întrebarea preliminară

27      Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 1 și articolul 2 punctele 10 și 11 din Regulamentul nr. 651/2014, precum și Orientările 2014-2020, coroborate cu dispozițiile anexei I la Tratatul FUE și ale Regulamentului nr. 1379/2013, trebuie interpretate în sensul că o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, precum producția de cod sărat, de cod congelat și de cod desărat, constituie o activitate de prelucrare a unor produse agricole, care este exclusă din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 în temeiul articolului 1 alineatul (3) litera (c) din acest regulament.

28      Cu titlu introductiv, trebuie precizat că situația de fapt din litigiul principal privește anii 2016 și 2018, motiv pentru care acestuia îi sunt aplicabile dispozițiile articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 651/2014 atât în versiunea lor anterioară intrării în vigoare a Regulamentului 2017/1084, cât și în versiunea lor care rezultă din acest regulament. Cu toate acestea, având în vedere că modificările introduse prin regulamentul menționat nu afectează esența părții din aceste dispoziții care este relevantă pentru a răspunde la întrebarea adresată de instanța de trimitere, interpretarea articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul nr. 651/2014, în versiunea sa inițială, este aplicabilă mutatis mutandis și articolului 1 alineatul (3) din acest regulament, în versiunea care rezultă din Regulamentul 2017/1084.

29      În această privință, trebuie amintit că, potrivit articolului 1 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul nr. 651/2014, acesta nu se aplică „ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole” în cazurile specificate de această dispoziție. Această excludere este reluată la punctul 10 din Orientările 2014-2020, mai precis în nota de subsol 11 la care face trimitere acest punct.

30      În ceea ce privește noțiunea de „prelucrare a produselor agricole”, în sensul Regulamentului nr. 651/2014, aceasta se înțelege, potrivit articolului 2 punctul 10 din acest regulament, ca incluzând, sub rezerva unei excepții nerelevante pentru cauza principală, „orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol”, noțiunea de „produs agricol” fiind, la rândul său, definită la articolul 2 punctul 11 din regulamentul menționat ca însemnând produsele enumerate în anexa I la tratat, „cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul [nr. 1379/2013]”.

31      Or, această din urmă anexă menționează în mod explicit printre altele peștele congelat, fileurile de pește congelate, precum și peștele uscat și sărat.

32      Rezultă că, așa cum au arătat toate persoanele interesate care au depus observații scrise, produsele rezultate dintr‑o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, precum codul sărat, codul congelat și codul desărat, nu constituie „produse agricole” în sensul articolului 2 punctul 11 din Regulamentul nr. 651/2014.

33      Prin urmare, o atare activitate nu poate fi calificată drept activitate de „prelucrare a produselor agricole”, în sensul articolului 2 punctul 10 din acest regulament, întrucât nu are ca rezultat un produs agricol.

34      În acest context, după cum a arătat și Comisia în mod întemeiat, problema, ridicată de instanța de trimitere, dacă produsele în discuție în litigiul principal intră sub incidența anexei I la Tratatul FUE este lipsită de relevanță, din moment ce Regulamentul nr. 651/2014 conține o definiție proprie a noțiunii de „produse agricole” care exclude în mod explicit produsele pescărești și de acvacultură care intră sub incidența organizării comune a piețelor stabilite prin Regulamentul nr. 1379/2013.

35      Rezultă că o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, precum producția de cod sărat, de cod congelat și de cod desărat, din moment ce nu constituie o activitate de „prelucrare a produselor agricole”, în sensul articolului 2 punctul 10 din Regulamentul nr. 651/2014 coroborat cu articolul 2 punctul 11 din acest regulament și cu anexa I la Regulamentul nr. 1379/2013, nu poate fi exclusă, cu acest titlu, din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 în temeiul articolului 1 alineatul (3) litera (c) din acesta.

36      Cu toate acestea, pentru a furniza instanței de trimitere un răspuns complet, trebuie precizat, așa cum au procedat și guvernul portughez și Comisia, că, potrivit articolului 1 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul nr. 651/2014, acesta din urmă nu se aplică, sub rezerva unei serii de excepții care nu sunt relevante pentru cauza principală, nici ajutoarelor acordate „sectorul[ui] pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentului [nr. 1379/2013]”. Această excludere este de altfel amintită la punctul 10 din Orientările 2014-2020, precum și la nota de subsol 10 la care face trimitere acest punct.

37      Or, din articolul 2 și din articolul 5 literele (a) și (d) din Regulamentul nr. 1379/2013 coroborate cu anexa I la acest regulament reiese că acesta se aplică tuturor activităților de prelucrare privind organisme acvatice rezultate din activitatea de pescuit și de acvacultură, în special, după cum s‑a arătat deja în esență la punctele 30 și 31 din prezenta hotărâre, activităților de prelucrare care au ca rezultat producerea de cod sărat, de cod congelat și de cod desărat.

38      Rezultă astfel că, dacă produsele pescărești și de acvacultură, precum și activitățile de prelucrare referitoare la acestea, cum sunt activitățile în discuție în litigiul principal, nu sunt vizate de norma de excludere din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 edictată la articolul 1 alineatul (3) litera (c) din acesta, referitoare la sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, aceasta se datorează faptului că aceste produse și aceste activități intră sub incidența normei de excludere din acest domeniu de aplicare prevăzute la alineatul (3) litera (a) al acestui articol, referitor la sectorul pescuitului și al acvaculturii.

39      Rezultă că o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, cum este producția de cod sărat, de cod congelat și de cod desărat, din moment ce face parte, așa cum susține de altfel și instanța de trimitere în întrebarea sa, din „sectorul pescuitului și al acvaculturii”, în sensul articolului 1 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul nr. 651/2014 coroborat cu articolul 2 și cu articolul 5 literele (a) și (d) din Regulamentul nr. 1379/2013, precum și cu anexa I la acesta, este exclusă în orice caz, cu acest titlu, din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014.

40      În consecință, trebuie să se răspundă la întrebarea preliminară că articolul 1 și articolul 2 punctele 10 și 11 din Regulamentul nr. 651/2014, precum și Orientările 2014-2020, coroborate cu articolul 2 și cu articolul 5 literele (a) și (d) din Regulamentul nr. 1379/2013, precum și cu anexa I la acesta, trebuie interpretate în sensul că o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, precum producția de cod sărat, de cod congelat și de cod desărat, nu constituie o activitate de prelucrare a unor produse agricole, care este exclusă din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 în virtutea articolului 1 alineatul (3) litera (c) din acest regulament, ci o activitate din sectorul pescuitului și al acvaculturii, care este exclusă din domeniul de aplicare al regulamentului menționat în virtutea articolului 1 alineatul (3) litera (a) din acesta.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

41      Întrucât, în raport cu părțile din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident apărut la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a zecea) declară:

Articolul 1 și articolul 2 punctele 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 [TFUE], precum și Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, coroborate cu articolul 2 și cu articolul 5 literele (a) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, precum și cu anexa I la acesta,

trebuie interpretate în sensul că

o activitate de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură, precum producția de cod sărat, de cod congelat și de cod desărat, nu constituie o activitate de prelucrare a unor produse agricole, care este exclusă din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 651/2014 în virtutea articolului 1 alineatul (3) litera (c) din acest regulament, ci o activitate din sectorul pescuitului și al acvaculturii, care este exclusă din domeniul de aplicare al regulamentului menționat în virtutea articolului 1 alineatul (3) litera (a) din acesta.

Semnături


*      Limba de procedură: portugheza.