Language of document :

Kanne 1.4.2021 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-204/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P.J.O. Van Nuffel ja K. Herrmann)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii unionin tuomioistuinta toteamaan, että

antaessaan ja pitäessään voimassa yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain (ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych) 42a §:n 1 ja 2 momentin ja 55 §:n 4 momentin, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain (ustawa o Sądzie Najwyższym) 26 §:n 3 momentin ja 29 §:n 2 ja 3 momentin ja hallintotuomioistuimista annetun lain (ustawa o sądach administracyjnych) 5 §:n 1a ja 1b momentin, sellaisina kuin ne ovat yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain ja tiettyjen muiden lakien muuttamisesta 20.12.2019 annetun lain (ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, jäljempänä muutoslaki) johdosta, sekä muutoslain 8 §:n, jossa kielletään kaikkia kansallisia tuomioistuimia tarkastamasta sellaisten unionin vaatimusten noudattamista, jotka koskevat laillisesti perustettua riippumatonta ja puolueetonta tuomioistuinta, Puolan tasavalta ei ole noudattanut SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan yhdistettyjen määräysten, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa koskevan oikeuskäytännön sekä SEUT 267 artiklan ja unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen valossa, mukaisia velvoitteitaan,

antaessaan ja pitäessään voimassa ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain 26 §:n 2, 4, 5 ja 6 momentin ja 82 §:n 2, 3, 4 ja 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat muutoslain johdosta, sekä muutoslain 10 §:n, jolla vahvistetaan ylimmän tuomioistuimen erityisen valvonnan ja julkisten asioiden jaoston (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) yksinomainen toimivalta tutkia vaatimukset ja oikeuskysymykset, jotka koskevat tuomioistuimen tai tuomarin riippumattomuuden puutetta, Puolan tasavalta ei ole noudattanut SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan yhdistettyjen määräysten, sekä SEUT 267 artiklan ja unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen mukaisia velvoitteitaan,

antaessaan ja pitäessään voimassa yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain 107 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan sekä ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain 72 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdan, sellaisina kuin ne ovat muutoslain johdosta, joiden perusteella kurinpitorikkomuksena voidaan pitää sitä, että tutkitaan, onko unionin vaatimuksia, jotka koskevat laillisesti perustettua riippumatonta ja puolueetonta tuomioistuinta, noudatettu, Puolan tasavalta ei ole noudattanut SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan yhdistettyjen määräysten, sekä SEUT 267 artiklan mukaisia velvoitteitaan,

antaessaan ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaostolle (Izba Dyscyplinarna), jonka riippumattomuutta ja puolueettomuutta ei ole taattu, toimivallan ratkaista asioita, joilla on välitön vaikutus tuomarin tai avustavan tuomarin asemaan ja tehtävien hoitamiseen (esimerkiksi vaatimukset aloittaa rikosprosessi tuomaria ja avustavaa tuomaria vastaan tai vaatimukset viimeksi mainittujen pidättämisestä, ylimmän tuomioistuimen tuomareita koskevat työoikeuden ja sosiaalivakuutusten alaan kuuluvat asiat sekä ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkkeelle siirtämistä koskevat asiat), Puolan tasavalta ei ole noudattanut SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisia velvoitteitaan,

antaessaan ja pitäessään voimassa yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annetun lain 88a §:n, ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain 45 §:n 3 momentin ja hallintotuomioistuimista annetun lain 8 §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat muutoslain johdosta, Puolan tasavalta on loukannut oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen ja oikeutta henkilötietojen suojaan, jotka on taattu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklalla ja 8 artiklan 1 kohdalla sekä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdalla, 6 artiklan 3 kohdalla ja 9 artiklan 1 kohdalla.

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kun otetaan huomioon ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston muodostamista, sen kokoonpanoa ja sille annettua toimivaltaa koskevat seikat, kurinpitojaosto ei ole oikeusviranomainen, jolla on SEU 19 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan yhdistetyissä määräyksissä tarkoitetut itsenäisen tuomioistuimen ominaispiirteet. Näin ollen sen toimivallan pitäminen voimassa asioissa, jotka koskevat muita kansallisia tuomareita ja heidän asemaansa ja tuomarin tehtävän hoidon edellytyksiä, loukkaa heidän riippumattomuuttaan ja rikkoo SEU 19 artiklan 1 kohtaa.

Muutoslain säännökset, jotka estävät puolalaisia tuomareita tutkimasta kokoonpanoissa, jotka ratkaisevat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia asioita, SEU 19 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan yhdistetyissä määräyksissä tarkoitettujen laillisesti perustettua riippumatonta ja puolueetonta tuomioistuinta koskevien vaatimusten noudattamisen, rikkovat viimeksi mainittuja määräyksiä ja vahingoittavat SEUT 267 artiklaan perustuvaa ennakkoratkaisukysymysjärjestelmää. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kansallisten tuomioistuinten on nimittäin taattava se, että laillisesti perustettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin kuulee yksityisten asian asioissa, jotka koskevat unionin oikeuteen perustuvia yksilöllisiä oikeuksia. Se, että katsotaan, että tällainen tutkiminen on kurinpitorikkomus, rikkoo myös unionin oikeutta. Jokaisella kansallisella tuomarilla on unionin oikeutta soveltavana tuomioistuimena oltava mahdollisuus arvioida viran puolesta tai hakemuksesta, tutkiiko unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia asioita unionin oikeudessa tarkoitettu riippumaton tuomari ilman, että tällaisella tuomarilla on riski joutua kurinpitomenettelyn kohteeksi. Se, että ylimmän tuomioistuimen erityisen valvonnan ja julkisten asioiden jaostolle annetaan yksinomainen toimivalta tutkia vaatimukset tuomarin jääväämisestä tietyssä asiassa tai nimittää toimivaltainen ratkaisukokoonpano, tai vaatimukset, jotka perustuvat väitteeseen tuomarin/tuomioistuimen riippumattomuuden puutteesta, ei mahdollista sitä, että muut tuomarit voivat täyttää edellä mainitut velvollisuutensa ja esittää unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä, jotka koskevat tämän unionin oikeuden vaatimuksen tulkintaa. Sitä vastoin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jokainen kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen esittämään ennakkoratkaisukysymyksen SEUT 267 artiklan nojalla ja tuomioistuimet, joiden ratkaisuihin ei voi hakea muutosta, ovat velvollisia saattamaan asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi tulkintaa koskevien epäilyjen tapauksessa.

Jokaisen tuomarin velvollisuus julkaista Julkisia tietoja koskevassa tiedotteessa (Biuletyn Informacji Publicznej) 30 päivän kuluessa tuomarin tehtävään nimittämisestään tiedot, jotka koskevat hänen kuulumistaan yhdistykseen, tehtävistä, joita hän hoitaa voittoa tavoittelemattomissa säätiöissä, sekä kuulumisestaan poliittiseen puolueeseen ennen nimittämistään tuomarin tehtävään loukkaa tuomarin perusoikeutta yksityiselämänsä kunnioittamiseen ja henkilötietojensa suojaan sekä rikkoo yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.