Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2021. március 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. C. elleni büntetőeljárás

(C-205/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Kérelmező

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Terhelt

B. C.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hatékonyan ülteti-e át a 2016/680 irányelv1 10. cikkét a 2016/679 rendelet2 9. cikkében foglalt hasonló rendelkezésre való hivatkozás útján a nemzeti törvény (a Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti [a belügyminisztériumról szóló törvény] 25. cikkének (3) bekezdése és 25a. cikke)?

Teljesül-e az a 2016/680 irányelvnek a Charta 52. cikkével, valamint 3. és 8. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikkének a) pontjában előírt követelmény, hogy a személyi sérthetetlenség és a személyes adatok védelme csak a törvény által korlátozható, ha a genetikai és biometrikus adatok rendőrségi nyilvántartásba vétel céljából végzett kezelésének lehetőségét illetően egymásnak ellentmondó nemzeti rendelkezések vannak hatályban?

Összeegyeztethető-e a 2016/680 irányelvnek a Charta 48. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikkének a) pontjával az olyan nemzeti törvény (a belügyminisztériumról szóló törvény 68. cikkének (4) bekezdése), amely személyes adatok kényszer alkalmazásával történő gyűjtésének (arcképmásrögzítés, ujjnyomatvétel és a DNS-profil meghatározásához szükséges mintavétel) elrendelésére kötelezi a bíróságot, ha egy közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy megtagadja az önkéntes együttműködést e személyes adatok gyűjtése során, anélkül, hogy a bíróság értékelhetné, hogy alapos okkal feltételezhető-e, hogy a személy elkövette azt a bűncselekményt, amelynek elkövetésével gyanúsítják?

Összeegyeztethető-e a 2016/680 irányelv 10. cikkével, 4. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjával, valamint 8. cikkének (1) és (2) bekezdésével az olyan nemzeti törvény (a belügyminisztériumról szóló törvény 68. cikkének (1)–(3) bekezdése), amely általános szabályként az arcképmás rögzítését, ujjnyomatvételt és a DNS-profil meghatározásához szükséges mintavételt ír elő minden, közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy esetében?

____________

1 A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 119., 89. o.; helyesbítések: HL 2018. L 127., 7. o.; HL 2021. L 74., 39. o.).

2 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.; HL 2021. L 74., 35. o.).