Language of document :

2013 m. balandžio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Hogan ir kt. prieš Minister for Social and Family Affairs ir kt.

(Byla C-398/11)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Teisės aktų derinimas - Darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam - Direktyva 2008/94/EB - Taikymo sritis - Papildomos profesinių pensijų kaupimo sistemos - Apibrėžtų išmokų ir subalansuotų išlaidų sistemos - Nepakankami ištekliai - Minimalus apsaugos lygis - Ekonomikos krizė - Subalansuota ekonominė ir socialinė plėtra - Atitinkamos valstybės narės įsipareigojimai nepakankamų išteklių atveju - Valstybės narės atsakomybė netinkamo perkėlimo į nacionalinę teisę atveju)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Atsakovai: Minister for Social and Family Affairs, Airija, Attorney General

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - High Court of Ireland - 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) (OL L 283, p. 36) 1 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio aiškinimas - Papildomos profesinių pensijų kaupimo sistemos - Nepakankami minėtų sistemų ištekliai - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nenumatytas teisinis pagrindas, leidžiantis darbuotojams gauti kompensacijas iš savo darbdavio įmonei tapus nemokiai - Atitinkamos valstybės narės pareiga priimti reikiamas priemones, kad būtų apsaugoti darbuotojų interesai - Įrodymai, į kuriuos turi atsižvelgti nacionalinis teismas vertindamas šios pareigos laikymąsi

Rezoliucinė dalis

1.    2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam turi būti aiškinama taip: ji taikoma buvusių darbuotojų teisėms į senatvės išmokas, įgytoms pagal jų darbdavio įkurtą papildomą pensijų sistemą.

2.    Direktyvos 2008/94 8 straipsnis turi būti aiškinamas taip: siekiant nustatyti, ar valstybė narė įvykdė įsipareigojimą pagal šį straipsnį, negalima atsižvelgti į valstybinę socialinio draudimo pensiją.

3.    Direktyvos 2008/94 8 straipsnis turi būti aiškinamas taip: jam taikyti pakanka, kad papildomoje profesinių pensijų kaupimo sistemoje darbdavio nemokumo dieną nėra pakankamai lėšų ir kad dėl savo nemokumo darbdavys neturi reikiamų išteklių įnešti į šią sistemą pakankamų įmokų, kad būtų galima visiškai išmokėti šios sistemos dalyviams mokėtinas išmokas. Šie asmenys neturi įrodyti, kad yra kitų veiksnių, lėmusių jų teisių į senatvės išmokas netekimą.

4.    Direktyva 2008/94 turi būti aiškinama taip: priemonės, kurių Airija ėmėsi priėmus 2007 m. sausio 25 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą Robbins ir kt. (C-278/05), neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, o atitinkamos valstybės narės ekonominė padėtis nėra išimtinė aplinkybė, galinti pateisinti žemesnį darbuotojų interesų apsaugos lygį, kiek tai susiję su jų teisėmis į senatvės išmokas, įgytomis pagal papildomą profesinių pensijų kaupimo sistemą.

5.    Direktyva 2008/94 turi būti aiškinama taip: aplinkybė, kad priemonės, kurių Airija ėmėsi priėmus minėtą Sprendimą Robbins ir kt., nesuteikė pagrindinės bylos ieškovams galimybės gauti daugiau kaip 49 % jų visų pagal papildomą profesinių pensijų kaupimo sistemą įgytų teisių į senatvės išmokas vertės, savaime yra akivaizdus šios valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymas.

____________

1 - OL C 290, 2011 10 1.