Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta)on esittänyt 21.3.2016 – Toufik Lounes v. Secretary of State for the Home Department

(Asia C-165/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Toufik Lounes

Vastaaja: Secretary of State for the Home Department

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun henkilö, joka on Espanjan kansalainen ja unionin kansalainen

i)    siirtyy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käyttäen direktiivin 2004/38/EY1 mukaista oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja

ii)    oleskelee Yhdistyneessä kuningaskunnassa käyttäen direktiivin 2004/38/EY 7 ja 16 artiklan mukaista oikeuttaan ja

iii)    tämän jälkeen saa Britannian kansalaisuuden, jonka hän pitää Espanjan kansalaisuutensa lisäksi, ja hänellä on näin kaksoiskansalaisuus, ja

iv)    useita vuosia sen jälkeen, kun hän on saanut Britannian kansalaisuuden, avioituu kolmannen maan kansalaisen kanssa, jonka kanssa hän oleskelee Yhdistyneessä kuningaskunnassa,

sovelletaanko sekä häneen että hänen puolisoonsa direktiiviä 2004/38/EY sen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin, kun hän oleskelee Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja hänellä on sekä Espanjan että Britannian kansalaisuus?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77).