Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Europolowi

(Sprawa F-34/11)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącej do grupy AST 5.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 grudnia 2010 r., w której strona pozwana poinformowała skarżącą, że jej zaszeregowanie zostało utrzymane w grupie AST 5;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________