Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 30 декември 2020 г. — Comune di Lerici/Provincia di La Spezia

(Дело C-719/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Въззивник: Comune di Lerici

Въззиваем: Provincia di La Spezia

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 12 от Директива 2014/24/ЕС1 от 26 февруари 2014 година национална правна уредба, която изисква да се извърши обединяване на дружества за предоставяне на местни обществени услуги от икономически интерес, в резултат на което икономическият оператор, който е встъпил в правата на първоначалния концесионер по силата на прозрачно извършени сделки с дружества, включително сливания или придобивания, продължава да управлява услугите до изтичане на предвидените срокове, когато:

а)    първоначалният концесионер е дружество, на което обществената поръчка е възложена пряко (in house) на основание на осъществяван аналогичен съвместен контрол,

б)    икономическият оператор — правоприемник, е избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка,

c)    в резултат на обединяването на дружества по отношение на някой от първоначално възложилите въпросната услуга местни органи вече не са налице съставните елементи на осъществяване на аналогичен съвместен контрол?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).