Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 30. decembra 2020 – Comune di Lerici/Provincia di La Spezia

(vec C-719/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Comune di Lerici

Odporkyne v odvolacom konaní: Provincia di La Spezia

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 12 smernice 2014/24/EÚ1 z 26. februára 2014 vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá povinnosť združovania spoločností poskytujúcich miestne služby vo verejnom záujme s hospodárskym významom, v dôsledku ktorej hospodársky subjekt, ktorý je nástupcom pôvodného koncesionára v dôsledku reštrukturalizácie podniku uskutočneného transparentným postupom vrátane zlúčenia a splynutia, pokračuje v správe služieb až do stanovenej doby trvania, ak:

a)    pôvodný koncesionár je spoločnosť, ktorej bola zadaná in house zákazka na základe podobnej kontroly vykonávanej viacerými subjektmi,

b)    hospodársky nástupca bol vybratý prostredníctvom verejného obstarávania,

c)    v dôsledku združovania niektoré územné celky, ktorým bola pôvodne zadaná predmetná služba, prestali spĺňať požiadavky týkajúce sa podobnej kontroly vykonávanej viacerými subjektmi?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).