Language of document :

Valitus, jonka Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd on tehnyt 28.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals v. komissio, 15.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-718/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (edustajat: K. Adamantopoulos, dikigoros, ja P. Billiet, advocaat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaisuudessaan

hyväksyy valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset ja kumoaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2018/3301 valittajaa koskevin osin unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan nojalla

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan valittajalle tässä asiassa ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-307/1 aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Vaihtoehtoisesti valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

palauttaa asian unionin yleiselle tuomioistuimelle, jotta tämä ratkaisisi ne valittajan vaatimukset, jotka ovat ratkaisukelpoisia

toteaa, että oikeudenkäyntikuluista lausutaan myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen toteamalla, että komissio oli nyt käsiteltävässä tapauksessa ilmoittanut kaikki olennaiset tosiseikat ja näkökannat hyvissä ajoin tämän asian valittajalle. Jos komissio olisi noudattanut asetuksen (EU) 2016/10362 (jäljempänä perusasetus) 20 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, valittaja olisi voinut toimittaa komissiolle asianmukaiset huomautukset, mikä olisi johtanut valittajalle suotuisampaan polkumyynnin määrittämiseen. Unionin yleinen tuomioistuin otti myös tosiseikaston huomioon vääristyneessä muodossa, koska se katsoi, että valittajan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien porausputkien tuoteryhmän normaaliarvo oli vahvistettu intialaisen tuottajan ilmoittamien tuotevalvontakoodien perusteella.

Toisen valitusperusteen mukaan valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe, koska siinä katsottiin, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan nojalla annettujen unionin toimien lainmukaisuutta ei tutkita Kiinan kansantasavallan liittymisestä WTO:hon tehdyn pöytäkirjan perusteella. Valittaja väittää vaihtoehtoisesti, että valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe, koska siinä ei todettu, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohta on poikkeus kyseisen asetuksen 2 artiklan 1–6 kohdasta ja että sitä voidaan soveltaa yksinomaan Kiinasta unioniin suuntautuvaan tuontiin Kiinan liittymisestä WTO:hon tehdyn pöytäkirjan 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla niin kauan kuin kyseiset määräykset ovat voimassa. Se, että komissio käytti valittajan tapauksessa Intiaa vertailumaana, on valittajan mukaan sekä unionin että WTO:n säännöstön vastaista. Tämän lähestymistavan seurauksena komissio totesi valittajan polkumyyntimarginaalin erittäin suureksi, vaikka sitä ei olisi ollut lainkaan, jos komissio olisi soveltanut valittajaan perusasetuksen 2 artiklan 1–6 kohtaa. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin ei käsitellyt lainkaan kysymystä intialaisen tuottajan komissiolle toimittamista epätäsmällisistä tiedoista, jotka mainitaan valituksenalaisen tuomion 154 kohdassa ja näin ollen myös sen myöhemmissä kohdissa, vaikka se oli esitellyt kyseisen valittajan argumentin asianmukaisesti valituksenalaisen tuomion 150 kohdassa.

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksia rasittavat virheet perusasetuksen 2 artiklan 10 ja 11 kohdan sekä 11 artiklan 9 kohdan, joissa asetetaan unionin toimielimille velvollisuus varmistaa valittajan tapauksessa normaaliarvon ja valittajan vientihinnan tasapuolinen vertailu, soveltamisessa.

Neljännen valitusperusteen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksia rasittavat oikeudelliset virheet ja tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneessä muodossa. Komission käyttämä menetelmä valittajan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien C-tyypin normaaliarvoon sovellettavien kerrointen sekä valittajan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien porausputkien normaaliarvon määrittämiseksi oli virheellinen eikä sillä voitu taata valittajalle perusasetuksen 2 artiklassa tarkoitettua tasapuolista normaaliarvoa, mistä seurasi valittajalle aivan liiallinen polkumyyntimarginaali. Kyseiset unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset myös poikkeavat valittajan mukaan täysin WTO:n valituselimen oikeuskäytännöstä asiassa EC Fasteners.

Viidennen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen sisällyttämällä sisäiseen jalostukseen liittyvissä tullimenettelyissä käytetyt ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien hinnat toteamuksiinsa valittajan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien alihinnoittelun vaikutuksista unionissa.

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 5.3.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/330 (EUVL 2018, L 63, s. 15).

2 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21).