Language of document :

Överklagande ingett den 28 december 2020 av Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 oktober 2020 i mål T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals mot kommissionen

(Mål C-718/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (ombud: K. Adamantopoulos, P. Billiet, advocaat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i sin helhet,

bifalla klagandens yrkanden i talan vid tribunalen och ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/3301 , i den mån den rör klaganden, i enlighet med artikel 61 i domstolens stadga,

förplikta motparten att ersätta klagandens rättegångskostnader i överklagandet och vid tribunalen i mål T-307/18,

I andra hand, har klaganden yrkat att domstolen ska

hänskjuta ärendet till tribunalen för att den ska pröva någon av klagandens grunder, såsom det anses motiverat av rättegångsförfarandet, och

fastställa att beslutet om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

Enligt den första grunden gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning när den drog slutsatsen att kommissionen i god tid har erbjudit att till klagandena i det aktuella fallet lämna ut alla väsentliga omständigheter och överväganden. Om kommissionen hade fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 20.2 och 20.4 i förordning (EU) 2016/10362 (”grundförordningen”), skulle klaganden ha lämnat ett meningsfullt yttrande till kommissionen och det med anledning därav antagna dumpningsbeslutet skulle ha varit gynnsamt för klaganden. Tribunalen missuppfattade även de faktiska omständigheterna när den fann att normalvärdet för klagandens SSSPT-foderrör och SSSPT för borrning (SSSPT är sömlösa rör och rör av rostfritt stål) fastställdes med hänvisning till produktkontrollnummer som rapporterats av den indiska tillverkaren.

Enligt den andra grunden innehåller den överklagade domen en felaktig rättstillämpning i den del det anges att lagenligheten av EU-rättsakter som antagits med stöd av artikel 2.7 i grundförordningen inte får prövas mot bakgrund av protokollet om Folkrepubliken Kinas anslutning till WTO. Alternativt innehåller den överklagade domen en felaktig rättstillämpning genom att tribunalen inte angav att artikel 2.7 i grundförordningen utgör ett undantag från artiklarna 2.1–2.6 i den förordningen som endast specifikt kan tillämpas på Kinas import till EU med stöd av bestämmelserna i protokollet om Kinas anslutning till WTO, närmare bestämt bestämmelse 15.1 d, så länge som bestämmelserna i protokollet är i kraft. Kommissionens användning av Indien som jämförbart land i klagandens fall var felaktig enligt såväl EU-lagstiftning som WTOs bestämmelser. Detta tillvägagångssätt ledde till att kommissionen konstaterade en mycket hög dumpningsmarginal för klaganden där det inte skulle ha funnits någon dumpningsmarginal alls om kommissionen istället hade tillämpat bestämmelserna i artiklarna 2.1–2.6 i grundförordningen på klaganden. Dessutom behandlade tribunalen i punkt 154 i den överklagade domen inte alls frågan om felaktiga uppgifter som den indiska producenten lämnade till kommissionen och följaktligen inte heller i senare delar av domen, trots att tribunalen på ett korrekt sätt redogjort för klagandens argument i punkt 150 i den överklagade domen.

Enligt den tredje grunden är tribunalens slutsatser felaktiga vad gäller tillämpningen av artiklarna 2.10 och 2.11 samt 11.9 i grundförordningen, vilka innehåller bestämmelser om skyldigheten för EU-institutionerna att säkerställa, i klagandens fall, en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och klagandens exportpris.

Enligt den fjärde grunden innehåller tribunalens slutsatser flera fall av felaktig rättstillämpning och felaktigt uppfattade faktiska omständigheter. Metoden som antagits av kommissionen för bestämning av koefficienter som ska tillämpas på normalvärdet för klagandens SSSPT av typ C var felaktig, liksom fastställandet av normalvärdet för klagandens SSSPT-foderrör och SSSPT för borrning, och garanterade inte ett rättvist normalvärde för klaganden enligt artikel 2 i grundförordningen. Detta ledde till kraftigt uppblåsta dumpningsmarginaler för klaganden. Dessa slutsatser från tribunalen bortser också helt från den praxis som följer av WTOs överklagandeorgan i ärendet EC Fasteners.

Enligt den femte grunden gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att i sina slutsatser om påverkan av prisunderskridandet för klagandens SSSPT inom unionen inkludera de priser på klagandens SSSPT som använts vid tullförfaranden för aktiv förädling.

____________

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/330 av den 5 mars 2018 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 63, 2018, s. 15).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).