Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 3. juli 2012 - UsedSoft GmbH mod Oracle International Corp. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof - Tyskland)

(Sag C-128/11) 

(Retlig beskyttelse af edb-programmer - markedsføring af brugte licenser til edb-programmer, der er downloadet fra internettet - direktiv 2009/24/EF - artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 1 - konsumption af spredningsretten - begrebet "den, der retmæssigt har erhvervet edb-programmet")

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UsedSoft GmbH

Sagsøgt: Oracle International Corp.

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Bundesgerichtshof - fortolkning af artikel 4, stk. 2, første afsnit, og artikel 5 stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111, s. 16) - download af kopier af edb-programmer fra internettet til et medium på grundlag af en softwarelicens og med indehaverens samtykke - mulighed for at betegne denne handling som en handling, hvorved rettighedshaverens spredningsret for så vidt angår downloadede kopier udtømmes- salg af "brugte" softwarelicenser til programmer downloadet af første erhverver - begrebet "den, der retmæssigt har erhvervet"

Konklusion

Artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer skal fortolkes således, at retten til spredning af en kopi af et edb-program udtømmes, såfremt indehaveren af ophavsretten, der har givet samtykke, eventuelt vederlagsfrit, til download af denne kopi fra internettet til et medium, ligeledes har videregivet en brugsret til kopien uden tidsbegrænsning mod betaling af en pris, der gør det muligt for denne at opnå et vederlag, der svarer til den økonomiske værdi af kopien af det værk, som han ejer.

Artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 2009/24 skal fortolkes således, at i tilfælde af videresalg af en brugerlicens, der indebærer videresalg af en kopi af et edb-program, der er dovnloadet fra ophavsmandens hjemmeside, hvilken licens oprindeligt af den nævnte ophavsmand var blevet tildelt den første erhverver uden tidsbegrænsning og mod betaling af en pris, der gør det muligt for denne ophavsmand at opnå et vederlag, der svarer til den økonomiske værdi af den nævnte kopi af hans værk, vil den anden erhverver og alle efterfølgende erhververe af den nævnte licens med rette kunne påberåbe sig, at spredningsretten er udtømt som fastsat i dette direktivs artikel 4, stk. 2, og følgelig kunne anses for at være dem, der retmæssigt har erhvervet en kopi af et edb-program som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, og drage fordel af den ret til reproduktion, der er fastsat i sidstnævnte bestemmelse.

____________

1 - EUT C 194 af 2.7.2011.