Language of document :

Žaloba podaná 27. septembra 2012 - ZZ/Europol

(vec F-105/12)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europolu prijatého na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2010 vo veci Knöll/Europol, F-44/09, ktorým Europol priznal žalobkyni paušálnu sumu na náhradu škody jej spôsobenej rozhodnutím, ktoré uvedený rozsudok zrušil

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 28. novembra 2011, ktorým žalovaný vymeral žalobkyni sumu vo výške 20 000 eur na náhradu škody, ktorá jej vznikla a na vykonanie predchádzajúceho rozsudku Súdu pre verejnú službu, ako aj rozhodnutie z 29. júna 2012, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná proti rozhodnutiu z 28. novembra 2011,

zaviazať Europol na náhradu trov konania vrátane odmeny právnym zástupcom.

____________