Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 декември 2012 г. — Scheidemann/Парламент

(Дело F-109/12)

(Публична служба — Длъжностни лица — Междуинституционално прехвърляне в хода на процедурата по повишаване, в рамките на която длъжностното лице е можело да бъде повишено в институцията, от която е било прехвърлено — Искане за повишаване със задна дата — Изричен отказ, издаден след мълчаливия отказ — Срок за обжалване по административен ред — Просрочие — Явна недопустимост)

Език на производството: френскиСтраниЖалбоподател: Sabine Scheidemann (Берлин, Германия) (представители: S. Rodrigues и A. Blot, avocats)Ответник: Европейски парламентПредмет на делотоПублична служба — Искане за отмяна на отказа на Парламента по искането на жалбоподателката да бъде повишена със задна дата, считано от 1 януари 2010 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-жа Scheidemann понася направените от нея съдебни разноски.