Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. – Knöll przeciwko Europolowi

(Sprawa F-105/12)1

(Służba publiczna – Personel Europolu – Nieprzedłużenie umowy – Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony – Stwierdzenie nieważności przez Sąd – Wykonanie wyroku Sądu)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i N. D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europolu wydanej celem wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie F-44/09 Knöll przeciwko Europolowi, w której Europol przyznał stronie skarżącej ryczałtową kwotę, mającą wynagrodzić szkodę wyrządzoną jej decyzją, której nieważność stwierdzono we wspomnianym wyroku

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Urzędu Policji z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyznania B. Knöll kwoty 20 000 EUR w celu wykonania wyroku Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie F-44/09 Knöll przeciwko Europolowi.

Europejski Urząd Policji pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez B. Knöll.

____________

1 Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 70.