Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 януари 2014 г. — Guinet/ЕИБ

(Дело F-107/12)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Пенсионна схема — Прехвърляне на пенсионни права — Обезщетение за неудобствата от закъснението при прехвърляне на пенсионни права — Условие за действително прехвърляне на пенсионните права, придобити съгласно схема, различна от приложимата в ЕИБ — Принцип на равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Philippe Guinet (Люксембург, Люксембург) (представител: L. Levi, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: T. Gilliams, G. Nuvoli, подпомагани от D. Waelbroeck и A. Duron, адвокати)

Предмет

Жалба за отмяна на мълчалив отказ на ЕИБ по молбата на жалбоподателя за изчисляване на ревалоризираните години осигурителен стаж за пенсия и по искането за обезщетениеДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Guinet да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати три четвърти от съдебните разноски, които е направила Европейската инвестиционна банка.Европейската инвестиционна банка понася една четвърт от направените от нея съдебни разноски.