Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 16. janvāra spriedums – Guinet/EIB

(lieta F—107/12) 1

Civildienests – EIB personāls – Pensiju sistēma – Pensijas tiesību pārskaitīšana – Kompensācija par nelabvēlīgām sekām, kas radušās saistībā ar kavēšanos, kas radusies pensiju tiesību pārskaitīšanas laikā – Faktiskas pensijas tiesību, kas iegūtas citā pensiju sistēmā, nevis EIB, pārskaitīšanas nosacījums – Vienlīdzīgas attieksmes princips

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Guinet (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji – T. Gilliams, G. Nuvoli, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt EIB netiešo lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums pārrēķināt viņa pensijas apdrošināšanas iemaksu stāžu, un prasība atlīdzināt zaudējumusRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;P. Guinet sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina trīs ceturtdaļas no Eiropas Investīciju bankas tiesāšanās izdevumiem;Eiropas Investīciju banka sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.