Language of document : ECLI:EU:T:2018:27

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 24. januar 2018 –
Constantin Film Produktion mod EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Sag T-69/17)

»EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket »Fack Ju Göhte« – absolut registreringshindring – varemærke, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed – artikel 27, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/1001]«

1.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker i strid med den offentlige orden eller sædelighed – undersøgelse under henvisning til opfattelsen af tegnet hos den relevante kundekreds

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra f)]

(jf. præmis 13, 15 og 34)

2.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker i strid med den offentlige orden eller sædelighed – EU-ordmærket Fack Ju Göhte

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra f)]

(jf. præmis 17-20, 26, 30, 32, 40, 43 og 46)

3.      EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker i strid med den offentlige orden eller sædelighed – bedømmelse alene på grundlag af en vurdering af selve varemærket i relation til de omhandlede varer og tjenesteydelser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 1, litra f)]

(jf. præmis 28)

4.      EU-varemærker – kontorets afgørelser – ligebehandlingsprincippet – princippet om god forvaltningsskik – kontorets tidligere afgørelsespraksis – legalitetsprincippet – krav om en streng og fuldstændig undersøgelse i hvert enkelt konkret tilfælde

(jf. præmis 36-39)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 1. december 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2205/2015-5) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet »Fack Ju Göhte« som EU-varemærke.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Constantin Film Produktion GmbH betaler sagsomkostningerne.