Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Liège (Belgien) den 26. november 2020 – VT mod Centre public d’action sociale de Líège (CPAS)

(Sag C-641/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VT

Sagsøgt: Centre public d’action sociale de Líège (CPAS)

Præjudicielt spørgsmål

Når en medlemsstat beslutter at tilbagekalde en flygtnings flygtningestatus i medfør af artikel 11 i direktiv 2011/95 1 og dernæst at tilbagetrække den pågældendes opholdstilladelse og pålægge den pågældende at forlade området, skal artikel 7 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 2 , sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, da fortolkes således, at disse bestemmelser indebærer, at den pågældende bevarer en midlertidig opholdsret samt sine sociale rettigheder under behandlingen af det søgsmål, som er anlagt med henblik på prøvelse af den afgørelse, hvorved opholdstilladelsen bringes til ophør og udrejsepåbuddet pålægges?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13.12.2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT 2011, L 337, s. 9).

2     EUT 2008, L. 348, s. 98.